HOTĂRÂREA NR. 70/2022 privind aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Topliţa pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de  31.03.2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 71/24.03.2022.

– Raportul de specialitate nr. 10542/29.03.2022.

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul

Serviciului Public Poliţia Locală Topliţa pe o perioadă de 3 luni;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local nr. 71/2022;

– Legea nr. 155/2010 Legea Poliţiei Locale, republicată şi modificată – art. 351 ;

– HG  nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea 155/2010 Legea Poliţiei Locale – art. 2 alin. 1;

– Ordinul MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului Poliţiei Locale, modificată;

– OG nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată şi modificată ;

– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată – art.18;

–  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată ;

– HCL nr. 193/2010 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Poliţia Locală fără personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului;

– HCL nr. 106/2020 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului  municipiului  Topliţa , modificată prin HCL nr. 119/2020;

-Solicitarea Serviciului de Poliție Locală nr. 8726/23.03.2021.

– HCL nr. 44/2022 privind aprobarea bugetului general al municipiului Topliţa pentru anul 2022 – capitol 61.02.03.04., articol  10.02.02 ”normă de hrană ”  – suma  de 29.760 lei ;

– Legea nr. 53/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

– Legea nr. 24/2000 privind norme de tehnică legislativă republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (12),  art. 139 alin. (3) lit. a, coroborat cu art. 5 lit. cc), art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  (1) Se aprobă acordarea pe o perioadă de 3 luni a normei de hrană pentru personalul angajat în activitate în funcţiile publice specifice de poliţişti locali şi funcţiile publice de conducere din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală în cuantum de 32 lei/zi/persoană (poliţist local).

(2) Norma de hrană se acordă pentru zile calendaristice.

Art.2: Finanţarea sumelor necesare acordării normei de hrană stabilită la art. 1 alin. 1 se suportă din bugetul local al municipiului Topliţa, aprobat prin HCL nr. 44/2022 – capitolul bugetar  61.02.03.04., articol  10.02.02 ”normă de hrană ”,  în limita sumei de 29.760 lei.

Art.3:  Cu îndeplinirea prevederilor prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Topliţa prin: Direcţia Buget Finanţe şi Serviciul Resurse Umane .

Art 4:  Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Serviciului Public Poliţia Locală, Serviciului Resurse Umane şi se afişează pe pagina web a Primăriei Municipiului Topliţa.

 

Topliţa la, 31.03.2022

 

Preşedinte Şedinţă,                                                                     Contrasemnează pentru legalitate,

CONSILIER –  BORȘ ANDRA RAMONA                   SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut