HOTǍRÂREA NR. 7/2024 Privind aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a municipiului Topliţa şi administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2024

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de 31.01.2024;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 6/09.01.2024;

– Raportul de specialitate nr. 2647/16.01.2024 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a  municipiului Topliţa şi administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2024;

– Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 7/2024;

– Contractul de Administrare nr. 15/2013 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipIul Toplița, modificat – actul adițional nr. 8047/18.12.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 49577/18.12.2023;

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița modificat – actul adițional nr. 8049/18.12.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 49580/18.12.2023;

– Contractul de Administrare nr. 311/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita  şi Municipiul Topliţa modificat – actul adițional nr. 8048/18.12.2023, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 49578/18.12.2023;

– Amenajamentele silvice, întocmite pentru suprafeţele de pădure şi păşune împădurită proprietate a municipiului Topliţa;

– Adresa nr. 10215/17.11.2023, înaintată de Ocolul Silvic Toplița, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 44029/20.11.2023, prin care se comunică volumul masă lemnoasă ce se poate recolta în anul 2024, aferent UP I Toplița și UP VI Gudea-Zebrac;

– Adresa nr. 10873/06.12.2023, înaintată de Ocolul Silvic Toplița, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 48032/07.12.2023, prin care se comunică volumul masă lemnoasă ce se poate recolta în anul 2024, aferent UP II Toplița Pășune;

– Procesul verbal al conferinței a II-a de amenajare pentru fondul forestier publică și private aparținând municipiului Toplița, jud. Harghita, înregistrată la Ocolul Silvic Toplița sub nr. 6005/04.07.2023;

– Solicitările cu privire la material lemnos pentru consum propriu;

Ținând cont de :

-Legea nr. 197/2018- Legea muntelui;

– Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 59 și art. 60;

– Ordin nr. 264/1999 al MAPP pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional;

– Ordin nr. 2534/2022 al MMAP pentru aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor şi a Ghidului de bune practici privind îngrijirea şi conducerea arboretelor;

– OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată;

– HG nr. 715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, modificată – art. 6, art. 11, art. 45;

– HCL a municipiului Toplita nr. 64/2023 privind aprobarea  Regulamentului de valorificare  a masei lemnoase din  fondul forestier proprietatea  publică şi privată, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, proprietate a municipiului Topliţa, administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa;

– OUG nr. 57/2019- Codul administrativ, modificată – art. 286 și art. 287 lit. b;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr. 154/2012 privind aprobarea Statutului U.A.T.  Topliţa

–   Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000 republicată și modificată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

–   Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr.831/2022;

În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 1 şi 2, lit. c și d, alin.6, lit. a și lit.b, alin. 7  lit.r,  art. 139 alin. 3 lit. g coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1: Se aprobă repartizarea  pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a  municipiului Topliţa şi administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2024 – conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu data adoptării prezentei, Hotărârea nr. 255/2023 a Consiliului local al Municipiului Toplița, se revocă.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor, Direcția buget finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarului  municipiului, celor mentionaţi la art.3, Ocolului Silvic Toplița prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul primăriei municipiului Toplița şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa .

Topliţa, la 31.01.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                      Contrasemnează pentru legalitate

                                                                                              Secretar general UAT

CONSILIER – MACARIE OLIMPIU MARIUS      CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 7
Sari la conținut