HOTĂRÂREA NR. 7 / 2021 privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 7 / 8 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA NR. 7 / 2021
privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul local al municipiului Toplița, în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 08.01.2021,

Având în vedere:
•        Referatul de aprobare nr. 2/04.01.2021
•        Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 266/06.01.2021
•        Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de proiect;
•        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 7/2021;
•        Ghidul General POR si Ghidul Specific pentru obţinerea finanţării din Fondul European de  Dezvoltare Regională, axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1  – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;
•        Adresa nr. 27979/23.12.2020 privind demararea etapei precontractuale a proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368;
•        Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii”
•        Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.119/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Construire sală de sport Școala gimnazială „Andrei Șaguna”, municipiul Toplița”;
•        Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nr. 118/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții„Construire sală de sport și vestiare, prin extinderea Școlii gimnaziale Sfântu Ilie, Toplița”

Ținând cont de:
–        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,
–        HG nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată – art. 5 alin.1 lit. b pct. iii și alin. 4, precum și art. 7 alin. 2 lit. b si alin. 6;
–        Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Topliţa pentru anul 2020 cu rectificările ulterioare;
–        Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
–        HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
–        Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
–        Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. a, e, f , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

ART. 1: Se aprobă proiectul „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Obiectiv specific 13.1- Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, apelul de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI.
ART. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368, în cuantum de 7.897.524,35 lei (inclusiv TVA).
ART 3: Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Toplița, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în sumă de 288.008,68 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 152.190,49 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”.
ART 4: (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local.
(2) Despre orice cheltuieli conexe efectuate menționate la alin. 1, biroul investiții va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.
ART 5: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale,inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
ART 6: Se împuternicește dl. Olariu Dumitru, în calitate de primar, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Toplița.
ART 7: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează administratorul public al Municipiului Toplița, Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.
Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului  Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.
Topliţa la,08.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut