HOTĂRÂREA NR. 67/2023 Privind aprobarea încetării aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 202/14.12.2017 referitoare la majorarea, începând cu 1 ianuarie 2018, cu 300% a impozitului pentru clădirile situate în intravilanul municipiului Topliţa – zona B, str. Avram Iancu, nr. 47, proprietatea SC Autotransport Călimanul SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngirjită

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2023,

Având în vedere:

–   Referat de aprobare nr. 68/17.03.2023;

  Raportul de specialitate nr. 11983/21.03.2023,  al Serviciului de impozite și taxe locale;

– Proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 202/14.12.2017 referitoare la majorarea, începând cu 1 ianuarie 2018,  cu 300% a impozitului  pentru clădirile situate în intravilanul municipiului Topliţa – zona B, str.  Avram Iancu, nr. 47, proprietatea SC Autotransport Călimanul SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngirjită;

–  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.                          76/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 202/14.12.2017, privind majorarea, începând cu 1 ianuarie 2018,  cu 300% a impozitului  pentru clădirile situate în intravilanul municipiului Topliţa – zona B, str. Avram Iancu, nr. 47, proprietatea SC Autotransport Călimanul SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngirjită – art. 3;

– Documente justificative, depuse conform prevederilor art. 9 și 10 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2017, respectiv :

* Notificarea domnului Matei Gheorghe – administrator al SC Autotransport Călimanul SA,  înregistrată la Primăria municipiului Toplița nr. 7592/23.02.2023 ;

* Procesul verbal de conformitate întocmit de Direcția Amenajarea teritoriului și Urbanismului, și  Poliția localăCompartimentul disciplina în construcții, înregistrat sub nr. 8378/28.02.2023 și fotografiile în urma efectuării reparațiilor;

* Adresa Poliției locale nr. ad. 8378/28.02.2023 adresată Serviciului de impozite și taxe ;

Ținând cont de :

– Art. 489 alin. 5 – 8 din Legea nr. 227/2015 privind  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 20 alin. (1) lit. „b” şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, modificată – art. 5, art. 6 și art. 9;  

– Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Topliţa, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin (5) – (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal şi a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia – art. 10 din Anexă;

–  Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Art. 4, art. 9, pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-republicată şi actualizată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor, art.129, alin.(1), (2) lit.”b”, alin.4, lit „c”, art.139,alin (1), (3) lit „c” coroborat cu art.5, lit”cc”, art.196, alin (1), lit „a”, art.198, art.199 si art.197, alin. (1),(2) si alin.(4) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1:  Se aprobă ca, începând cu data de 1 ianuarie 2024, să își înceteze aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 202/14.12.2017 referitoare la majorarea cu 300% a impozitului pe clădirile situate în municipiul Topliţa, str. Avram Iancu, nr. 47, jud. Harghita, proprietatea SC Autotransport Călimanul SA, ca urmare a efectuării lucrărilor de remediere asupra imobilului.

 Art.2:  Prezenta hotărâre are caracter individual.

 Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul localităţii prin serviciul de impozite şi taxe locale.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Toplita, Serviciului impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului și SC Autotransport Călimanul SA, prin grija Serviciului impozite şi taxe locale.

Topliţa la  30.03.2023.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC        SECRETAR GENERAL AL U.A.T

                                                                                             CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut