HOTĂRÂREA Nr. 64/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 17594/2015 încheiat cu doamna Szasz Adel pentru locuința situată în municipiul Toplița, str. Sportivilor, bl. F, sc. 1, ap. 7

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 31 martie 2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  67/17.03.2022;

– Raportul de specialitate nr.  10071/25.03.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  rezilierii contractului  de închiriere  nr. 17594/2015 încheiat cu doamna Szasz Adel pentru locuința situată în municipiul Toplița, str. Sportivilor,  bl. F, sc. 1,  ap. 7;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 65/2022;

–  Cererea doamnei  Szasz Adel nr. 6385/23.02.2022,  prin care solicită  rezilierea contractului de închiriere nr. 17594/2015, modificat prin actul adițional nr. 28290/2020;

– Contractul de închiriere nr. 17594/2015 – Capitolul IV  ”Nulitatea și rezilierea contractului” – alin. 2 lit. a;

 

Având în vedere următoarele:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată;

–   Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificat;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rezilierea contractului  de închiriere  nr. 17594/2015, modificat prin actul adițional nr. 28290/2020,  încheiat cu doamna Szasz Adel, pentru locuința situată în municipiul Toplița, str. Sportivilor, bl. F, sc. 1, ap. 7, începând din data de 01.04.2022.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art.2, doamnei Szasz Adel prin grija responsabilului cu administrarea și gestionarea fondului locativ  şi se aduce la cunoştinţă prin  publicare pe pagina web a municipiului.

 

Topliţa la,  31.03.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                      SECRETAR GENERAL  UAT- CIOBANU  MIHAI

Sari la conținut