HOTĂRÂREA NR. 62 / 2024 Privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Toplița în domeniul privat al acestuia a suprafeței de teren de 710 mp., înscrisă în CF nr. 53093 Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 23.04.2024.

Având în vedere :

– Referat de aprobare nr. 66/18.04.2024;

– Raportul de specialitate nr. 16899/18.04.2024;

– Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Toplița în domeniul privat al acestuia a suprafeței de teren de 710 mp., înscrisă în CF nr. 53093 Toplița;

–  Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 65/2024;

– Hotărârea nr. 37/2024 a Consiliului Local al municipiului Toplița privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Sportivilor, bl. J, ap. 6, către domnul Negrea Gheorghe Alin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 49191/17.12.2021;

– Referatul emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița în dosarul nr. 4370, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 16900/18.04.2024;

Ținând cont de:

– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată și modificată – art. 3 alin. 1 și art. 10 alin. 2^5;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 361 alin. 2-4;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată și modificată – art. 864, art. 874 alin. 1;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor din cadrul sedinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  – (1) Se aprobă încetarea uzului/interesului public al imobilului – teren în suprafață de 710 mp, intabulat cu nr. cadastral 53093 înscris în Cartea Funciară nr. 53093 Toplița, situat pe str. Sportivilor, reprezentând teren aferent blocului J, motivat de necesitatea instituirii dreptului de folosință asupra cotelor părți de teren aferente unităților locative pe durata existenței construcției, care pot face obiectul înstrăinării către chiriași.

(2) Având în vedere obligația instituirii dreptului de folosință asupra cotelor părți de teren aferente unităților locative pe durata existenței construcției, care pot face obiectul înstrăinării către chiriași, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2^5 din Legea nr. 152/1998, coroborate cu prevederile art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, se impune  schimbarea regimului juridic al imobilului teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Toplița.

Art.2: – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Toplița în domeniul privat al Municipiului Toplița – administrarea operativă a Consiliului local – al terenului în suprafață de 710 mp, intabulat cu nr. cadastral 53093, înscris în Cartea Funciară nr. 53093 Toplița, situat pe str. Sportivilor, aferent blocului J.

(2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Toplița se va actualiza în condițiile prevăzute de art. 289 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: – (1) Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele necesare trecerii respectivului bun imobil din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Toplița.

(2) Formalitățile necesare privind efectuarea procedurilor legale conform alin. (1) vor fi efectuate prin grija Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii se însărcinează primarul localităţii prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.5: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei urbanism și amenajarea teritoriului, Direcţiei buget-finanțe, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin grija responsabilului cu administrarea domeniului public/privat din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

Topliţa la,  23.04.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN          SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut