HOTĂRÂREA NR. 60 / 2024 Privind aprobarea modificării și completării Anexelor nr. 6-8 la Hotărârea Consiliului Local nr. 234/2023 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2024

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.04.2024;

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 51/28.03.2024;

– Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat sub nr. 14026/29.03.2024;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 6-8 la Hotărârea Consiliului Local nr. 234/2023 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2024;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  63/2024;

– Nota de fundamentare nr. 5399/07.02.2024 al Serviciului agricol, cadastru, gospodărirea pădurilor și pășunilor– autoritatea de autorizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița;

–  Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. „h” şi Titlul IX – art. 484 , art. 485 alin. 1 lit f din Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 5 alin. (1) lit. „a”, art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 56 alin. (1) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată;

– Art. 4, art. 9 – pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

– Art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-republicată şi actualizată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor art. 87 alin. 3, art. 129, alin. (1), (2), lit. “b”, alin 4, lit.”c”, art.139 alin. (3), lit.”c”, coroborat cu art. 5, lit. “cc”, art.196, alin. (1), lit “a”, art. 198, art.199 si art.197, alin.(1), (2) si alin.4 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 234/2023, conform anexei nr. 1.

Art.2: Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 234/2023, conform anexei nr. 2.

Art.3: Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Local nr. 234/2023, conform anexei nr. 3.

Art.4: Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta.

Art.5: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 234/2023 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.6: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se împuterniceşte primarul localităţii prin Serviciul de impozite şi taxe locale și Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor – Autoritarea de autorizare, Direcția Gospodărie Municipală, Serviciul învățământ, cultură, Casa de cultură și Cinematrograf Călimani.

Art.7: Hotărârea se comunică primarului municipiului Toplita, Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, celor de la art. 6 și se  aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a instituţiei.

 Topliţa, la 15.04.2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER-NEGREA GHEORGHE ALIN       SECRETAR GENERAL U.A.T. – CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 60
Sari la conținut