HOTǍRÂREA NR. 60 / 2021 privind aprobarea preturilor de pornire la negociere/licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii negocierii/licitației, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 31 martie  2021 ;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 60/23.03.2021.

– Raportul de specialitate nr. 8847/24.03.2021 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor

– Proiectul de hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie/negociere , pentru partizile de masa lemnoasa, proprietate a municipului Toplita, ce se supun procedurii licitatiei/negocierii , in scopul valorificarii ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 60/2021 ;

– Contractul de administrare nr. 15/2013 incheiat intre DS Harghita si municipiul Toplita.

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017, Actul Aditional nr.2747/07.05.2020 incheiat intre DS Harghita si municipiul Toplita.

– Contractul de Prestatii Silvice nr. 462/08.01.2021 incheiat intre OS Toplita si Primaria municipiului Toplita

– Amenajamentele silvice intocmite pentru suprafetele de padure, proprietate a municipiului Toplita

–  APV-urile nr. : 2183; 170; 326; 265; 333; 334; 335; 10378; 10427; 10428; 10430; 10435; 10436; 10437; 10438; 10439; 10440; 10441; 10442; 10443; 10444; 10445; 10448; 10449; 10450; 10451; 10452; 10453   ,  inaintate de OS Toplita

– Raportul de control al Serviciului Garda Forestieră Județul Harghita nr. 546/1/05.03.2021;

Tinand cont de :

–  HG  nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, modificată – art. 1lit. r, art. 20 alin. 5;

–  HCL a municipiului Toplita nr 168/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si privata ,  precum si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, proprietate a municipiului Toplita, administrata  de Consiliul Local al municipiului Toplita, modificată prin HCL nr. 94/2019 – art. 1 lit. p, art. 18 alin. 4

–   HCL a municipiului Toplita nr.187 /2020 privind aprobarea  mentinerii preturilor  de referinta pentru anul de productie 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale si natura produsului, pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica/privata si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, apartinad municipiului Toplita- administrat de Consiliul Local al municipiului Toplita, la nivelul preturilor de referinta aferente anului 2020, aprobat prin HCL nr. 181/2019

–   HCL a municipiului Toplita nr. 180/2020  privind aprobarea repartizarii pe destinatii a volumului de masa lemnoasa,  proprietate a municipiului Toplita si administrata de Consiliul Local Toplita, ce urmeaza a fi pus in valoare in anul 2021, conform anexei.

–  Legea nr. 46/2008- Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

– OUG nr. 57/2019- Codul administrative- art. 286 si art. 287

– Hotararea Consiliului Local a municipiului Toplita nr. 154/2012- privind aprobarea Statului U.A.T. Toplita

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative

– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparent decizionala in administratia publica;

         În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

         În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin..6,lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ

HOTǍRǍŞTE:

Art.1:  Se aprobă  prețurile de pornire la negociere, pentru partizile de masa lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii negocierii, în scopul valorificării, conform anexei nr. 1.

Art.2:  Se aprobă  prețurile de pornire la licitatie, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei nr. 2.

Art.3:  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.4:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor din cadrul Primariei municipiului Toplita;  Directia buget finante din cadrul Primariei municipiului Toplita, Ocolul Silvic Toplita.

Art.5:  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.4, Ocolului Silvic Toplita prin grija Serviciului Agricol, Cadstru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor din cadrul primariei municipiului Toplita  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa  

Topliţa la 31.03.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                       Contrasemnează pentru legalitate – Secretar general UAT

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                              Ciobanu Mihai Iulian

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut