HOTĂRÂREA NR. 6/2024 Privind aprobarea delegării gestiunii activității de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, pe raza Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2024,

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 7/09.01.2024;
  • Raportul de specialitate nr. 95/04.01.2024;
  • Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii activității de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, pe raza municipiului Toplița;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 6/2024;
  • Raportul de inspecție întocmit de reprezentanții Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Harghita nr. RUC 187/23.11.2023 (nr. 97/23.11.2023), înregistrat la Primăria Municipiului Topliţa sub.nr. 44.777/2023;
  • Hotărârea Consiliului local nr. 155/2017 privind aprobarea reorganizării serviciului de salubritate al municipiului Topliţa prin transformarea lui în Serviciul public de Salubrizare, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, modificată prin Hcl nr. 165/2018;
  • Hotărârea Consiliului local nr. 173/2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare Topliţa, darea în administrare a prestării serviciului de salubrizare către Serviciul Public de Salubrizare Topliţa, precum şi a măsurilor adiacente reorganizării acestuia în structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, modificată prin Hcl nr. 54/2018, 118/2018, 179/2018, 144/2019 și 13/2021;

Ținând cont de:

– Legea nr. 101/2006  – legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările aduse prin OUG nr. 133/2022 – art. 2 alin. 5, alin. 8, alin. 81, alin. 144-146 , art. 12;

– Legea nr. 51/2006  – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicatră și modificată – art. 1 alin. 2 lit. e, art. 8 alin. 1, art. 22 alin. 1 și 29 alin. 8 lit. b și 9;

–  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 7 alin. 5, alin. 7. lit. c;

– HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată;

– Ordin nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, modificat – art. 5 alin. 1 lit. d din Anexă;

– Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată – art. 2 lit. e, art. 20, art 49 din Anexă;

– OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

– Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

–   Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1: Se aprobă delegarea gestiunii activității de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, pe raza Municipiului Toplița, prin încheierea unui contract de achiziție publică de servicii.

Art.2: În vederea delegării gestiunii activității descrise la art. 1, se aprobă următoarele documente necesare:

  • Regulamentul activitătii serviciului de salubrizare de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, pe raza Municipiului Toplița, conform anexei nr. 1.
  • Caietul de sarcini al activitătii serviciului de salubrizare de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, conform anexei nr. 2.
  • Contractul – cadru de delegare a activității de sortare a deșeurilor municipale reciclabile, conform anexei nr. 3.

Art.3:  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se împuternicește Primarul municipiului Toplița pentru a semna contractul de delegare a activității de sortare a deșeurilor municipale reciclabile.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Spațiul locativ, Administrarea domeniului public și privat, Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.6: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 5, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 31.01.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MACARIE OLIMPIU MARIUS       SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 6
Sari la conținut