HOTĂRÂREA NR. 6 / 2021 privind probarea Studiului de fezabilitate nr. 120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 6 / 8 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA  NR.  6 / 2021

privind probarea Studiului de fezabilitate nr. 120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii”

Consiliul Local al municipiului  Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 08.01.2021.

Având în vedere :
–  Referat de aprobare nr. 8/06.01.2021.
– Raportul de specialitate al Biroului investitii, achizitii, programe înregistrat sub nr.197/06.01.2021.
– Proiectul de hotărâre Privind probarea Studiului de fezabilitate nr. 120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” ;
– Raportul de avizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Toplita nr. 6/2021;
– Ghidul General POR si Ghidul Specific pentru obţinerea finanţării din Fondul European de  Dezvoltare Regională, axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1  – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;
–        Nota conceptuală nr. 11.566/06.08.2018 ;
–        Tema de proiectare nr. 12.616/03.09.2018;

Ţinând cont de:
–        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44 alin. 1;
–           HG nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice  aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modifcată – art. 5 alin. 1 lit. ”a” pct. ”ii”, alin. 2, cap. III – secțiunea a 3-a,  anexa nr. 4;
–        Hotărârea Consiliului Local  nr. 29/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Topliţa pentru anul 2020, cu rectificările ulterioare;
–     Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 29/2011;
–        HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
–        Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
–        Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,
În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. a, e, f , art. 139 alin. 3 lit. ”a” coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate nr. 120/2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” , conform anexei nr. 1.

Art. 2:  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare spațiu de joacă pentru copii”, conform documentaţiei tehnice întocmite de SC M35 ARCHITECTS SRL, care constituie anexa nr. 1.1.

Art. 3: Anexele 1 şi 1.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 148/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul prin : Biroul Investiţii, Programe, Prognoze şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art. 6:  Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, direcţiei buget finanţe, biroului  investiţii, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Topliţa la, 08.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut