HOTĂRÂREA NR. 59/2024 Privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Construire locuințe nZeb plus pentru tineri în Municipiul Toplița – Strada Avram Iancu nr. 9” – Proiect nr. C10-I2-53

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 15.04.2024;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 64/05.04.2024;

– Raportul de specialitate nr. 15180/05.04.2024;

– Proiectul de hotărâre privind Proiectul Tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire locuințe nZeb plus pentru tineri în Municipiul Toplița – Strada Avram Iancu nr. 9” – Proiect nr. C10-I2-53;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 62/2024;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Avram Iancu nr. 9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 154/2022 ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2023 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL și a regulamentului local aferent pentru ”Construire locuințe «nZEB Plus» pentru tineri în municipiul Toplița – str. Avram Iancu, nr.9,

județul Harghita”, beneficiar: Municipiul Toplița;

– Contractul de finanțare nr.137640/06.12.2022 pentru implementarea proiectului nr.C10-I2-53 „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița- Str. Avram Iancu  nr.9, jud. Harghita”;

Ținând cont de:

– Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;

– OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;

– HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

– Ordin nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a „Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, modificat;

– HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică – Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții  ,,Construire locuințe nZeb plus pentru tineri în Municipiul Toplița – Strada Avram Iancu nr. 9” Proiect nr. C10-I2-53, conform anexei nr. 1.

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire locuințe nZeb plus pentru tineri în Municipiul Toplița – Strada Avram Iancu nr. 9” Proiect nr. C10-I2-53, conform anexei nr.2.

Art.3:   Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: Direcția Amenajarea teritoriului și urbanismului, Spațiu locativ, Administrarea domeniului public și privat, Mediu, Biroul Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte, Direcţia Buget Finanţe – Administrativ – Întreținere – Pază, precum și echipa de implemetare a proiectului.

Art.5: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției Amenajarea teritoriului și urbanismului, Spațiu locativ, Administrarea domeniului public și privat, Mediu, Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte, Direcţiei Buget Finanţe – Administrativ – Întreținere – Pază, Managerului proiectului și se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 15.04.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN                SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 59_opt
Sari la conținut