HOTĂRÂREA NR. 59/2022 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 8695/14.03.2022 prin licitație deschisă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 31.03.2022;

Având în vedere :

 • Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 62/14.03.2022;
 • Raportul de specialitate nr. 9137/17.03.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației nr. 8695/14.03.2022 prin licitație deschisă a contractului de furnizare privind „Furnizare energie electrică”
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 60/2022;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 68 alin. 1 lit. a, art. 69 alin. 1, capitolul III – secțiunea 1 – paragraf 2;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată -capitolul II – secțiunea  4 și capitolul III – secțiunea 5 din Anexă;
 • Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică;
 • Ordinul ANRE nr. 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, modificat ;
 • Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, modificată;
 • HCL nr. 154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1), alin. (2) lit.a, lit. b, si lit. d,  alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 8695/14.03.2022 prin licitație deschisă a contractului de furnizare privind „Energie electrică”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității: prin : Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe, Biroului investiţii, achiziții, programe, proiecte şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

 

Toplița la 31.03.2022

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                      SECRETAR GENERAL UAT-CIOBANU MIHAI

 

Anexa HCL 59

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut