HOTĂRÂREA NR. 59/2022 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 8695/14.03.2022 prin licitație deschisă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 31.03.2022;

Având în vedere :

 • Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 62/14.03.2022;
 • Raportul de specialitate nr. 9137/17.03.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației nr. 8695/14.03.2022 prin licitație deschisă a contractului de furnizare privind „Furnizare energie electrică”
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 60/2022;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 68 alin. 1 lit. a, art. 69 alin. 1, capitolul III – secțiunea 1 – paragraf 2;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată -capitolul II – secțiunea  4 și capitolul III – secțiunea 5 din Anexă;
 • Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică;
 • Ordinul ANRE nr. 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, modificat ;
 • Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, modificată;
 • HCL nr. 154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1), alin. (2) lit.a, lit. b, si lit. d,  alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 8695/14.03.2022 prin licitație deschisă a contractului de furnizare privind „Energie electrică”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității: prin : Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe, Biroului investiţii, achiziții, programe, proiecte şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

 

Toplița la 31.03.2022

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                      SECRETAR GENERAL UAT-CIOBANU MIHAI

 

Anexa HCL 59
Sari la conținut