HOTĂRÂREA NR. 59 / 2021 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință extraordinară din data de 31 martie 2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 59/23.03.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  8777 / 24.03.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 59/2021;

 –  Cererile și actele justificative necesare depuse de către solicitanții de locuințe ;

 –  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Hotărârea Consiliului Local nr.192/2020 privind criteriile și actele justificative necesare care însoțesc  cererile și  locul de primire a acestora în vederea  repartizării locuințelor sociale și de necesitate din fondul locativ al municipiului Toplița;                                                                

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare – art..43          ;

-Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată – art. 21;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Se aprobă lista anuală cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • Comisia de repartizare a locuințelor sociale si de necesitate;
  • Responsabilul fondului locativ din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.   

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa,   compartimentului spațiul locativ și se aduce la cunoştinţă  prin afișare și  publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  31.03.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR-SEBASTIAN                 SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU  MIHAI

Sari la conținut