HOTĂRÂREA NR. 58/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2022,

Având în vedere următoarele:

– Referat de aprobare al primarului nr. 59/10.03.2022 ;

– Raportul de specialitate al direcţiei buget – finanţe nr. 8506/11.03.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  59/2022;

– Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi modificată – art. 8 alin. 1;

– Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor comerciale, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, actualizată,

– Legea nr. 241/2006  – legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată și modificată – art. 10 alin. 1 lit.”a”;

– Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

– OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, modificată – art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. a, art. 6 alin. 1 și 3;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2010 privind aprobarea înfiinţării S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. ca urmare a reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare a municipiului Topliţa;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2020 privind numirea, ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a  S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L a domnului Szabo Coloman Emeric – Consiler local al municipiului Toplița;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 117/2010 privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., cu modificări aduse prin Hotărârile Consiliului Local nr. 153/2010 şi nr. 157/2011;

– OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată;

– Adresa SC AQUA CĂLIMANI SRL nr. 49/02.03.2022, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 7152/02.03.2022;

– Referatul reprezentantului Consiliului Local în AGA al SC AQUA CĂLIMANI SRL nr.  46/02.03.2022;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate din cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a, d, alin. (3) lit. d, alin. (7) lit. n , art. 139 alin. (3) lit. „a” coroborat cu art. 5 lit. ”cc” şi art. 196  alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), (2) și (4)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1 :  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa, compus din notă de fundamentare şi 5 anexe,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.    

          Art. 2 : Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: reprezentantul asociatului unic în Adunarea Generală, dl. Szabo Coloman Emeric, Primarul localităţii, prin:  directorul executiv al Direcţiei buget – finanţe  şi administratorul S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. –  ing. Chiheri Dorin – Director general.

           Art. 3 : Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, d-lui Szabo Coloman Emeric, SC AQUA CĂLIMANI SRL  – domnului  Director general –  ing. Chiheri Dorin,  direcţiei buget – finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa  şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

 

Topliţa, la 31.03.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                                  SECRETAR – CIOBANU MIHAI

 

Acte Aqua Calimani

 

Sari la conținut