HOTĂRÂREA NR. 57/2023 Privind aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică a imobilelor – clădiri, situate la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr.55-57, înscrise în CF nr. 59659 nr. cad. 59659-C1, 59659-C2 și 59659-C3 pentru Centrul Cultural Toplița, în scopul desfăşurării activităţii

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 60/15.03.2023;

– Raportul de specialitate nr. 11284/16.03.2023;

– Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică a imobilelor – clădiri, situate la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr. 55-57, înscrise în CF nr. 59659 nr. cad. 59659-C1, 59659-C2 și 59659-C3

pentru Centrul Cultural Toplița, în scopul desfăşurării activităţii;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 60/2023;

– Cererea nr. 602/2022 a Centrului Cultural Toplița, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 31215/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2006 privind înființarea Centrului Cultural Toplița și trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor;

– Cartea Funciară nr. 59659 Toplița;

– Fișa mijlocului fix cu nr. de inventar 02.284;

– Fișa mijlocului fix cu nr. de inventar 0345;

Ținând cont de:

– Legea nr. 203/2006 privind reorganizarea Ansamblului Folcloric „Rapsodia Călimanilor” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în Centrul Cultural Topliţa şi trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor;

– Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2249/2017 privind modificarea OMC nr. 2741/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Cultural Toplița;

– HG nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, modificată – Anexa nr. 2 ”Unități

care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii ori în coordonarea ministrului culturii”, pct. II ”Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice de cultură de importanţă naţională finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat”   – poziția nr. 39 – Centrul Cultural Topliţa;

– OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, modificată – art. 2 alin. 1 și 2;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 96 alin 1 și alin. 3, art. 108 lit. d, art. 297  alin. 1 lit. d coroborat cu prevederile art. 287 lit. b, art. 349 -353;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și modificată – art. 861, art. 866, art. 874 alin. 1, art. 2146-2157;

– Legea nr. 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate3 prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. c, d, alin. (6) lit. a, alin. (7) lit. d,  art. 139 alin. (1) si  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit cc), art. 196 alin. 1 lit. a și alin. 2, art. 198  art. 199 și art. 197 alin. 1 , alin 2 și alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă darea în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică a imobilelor – clădiri, situate la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr. 55-57, înscrise în Cartea funciară nr. 59659, nr. cad. 59659-C1 (314 mp.), nr. cad. 59659-C2 (110 mp.) și nr. cad. 59659-C3 (175 mp.), aparținând domeniului public al municipiului Toplița, cu valoarea de inventar: 250.801 lei, către Centrul Cultural Toplița, în scopul desfăşurării activităţii acestuia.

Art.2: (1) Durata dării în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică a imobilelor prevăzute la art. 1 este de 5 ani, începând cu data 01.04.2023, cu posibilitatea prelungirii acesteia, cu acordul ambelor părți.

(2) Predarea-primirea imobilelor care fac obiectul prezentei, se va face în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii către instituția de utilitate publică, titulară și beneficiară a dreptului de folosință gratuită, prin proces verbal.

Art.3: (1) Se mandatează primarul municipiului Toplița să semneze contractul privind darea în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică a imobilelor descrise la art. 1.

                          (2) Obligațiile instituției de utilitate publică, titulară și beneficiară a dreptului de folosință gratuită sunt următoarele:

 1. a) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită;
 2. b) să prezinte, anual Consiliului local, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru perioada următoare;
 3. c) să permită accesul Primăriei Municipiului Toplița, prin reprezentanții acesteia pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
 4. d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
 5. e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii şi liber de orice sarcini;
 6. f) folosinţa dobândită nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;
 7. g) titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;
 8. h) să întrețină și să conserve în bune condiții bunul atribuit în folosința gratuită;
 9. i) să repare și să aducă bunul la starea sa inițială, în cazul deteriorării acestuia pe perioada folosinței;
 10. j) să efectueze lucrările și documentațiile necesare, precum și să suporte costurile referitoare la obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor impuse de lege în raport cu obiectul activității prestate în imobilul atribuit în folosință gratuită;
 11.  k) să suporte în integralitate cheltuielile de întreținere și exploatare a bunului atribuit în folosință gratuită în raport cu destinația sa.

                         (3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. 2 constituie contravenții, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni și se sancționează potrivit art. 352 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată.

(4) Angajarea răspunderii  civile contractuale se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil – republicată și modificată, și în raport cu obligațiile  titularul dreptului de folosinţă gratuită, dând dreptul propietarului să revoce actul administrativ, să rezilieze contractul înainte de termen și să oblige instituția de utilitate publică, titulară și beneficiară a dreptului de folosință gratuită la plata daunelor produse.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița, prin: Direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat şi Direcţia buget-finanţe  din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Centrului Cultural Toplița prin grija Direcţiei de urbanism – administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, celor de la art. 3 şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Topliţa la, 30.03.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC         CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut