HOTĂRÂREA NR. 56/2022 privind aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2022 referitoare la normativele proprii de cheltuieli pentru Unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Topliţa, care se pot efectua pentru acţiuni de protocol de către administraţia publică locală – Primăria municipiului Topliţa

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 8 martie 2022,

               Având în vedere:

–  Referat de aprobare nr. 57/25.02.2022.

– Raportul de specialitate nr. 7073/01.03.2022.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2022 referitoare la normativele proprii de cheltuieli pentru Unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Topliţa, care se pot efectua  pentru acţiuni de protocol de către administraţia publică locală – Primăria municipiului Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  56/2022;

–  Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 2487/15.02.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 6283/22.02.2022;

Ţinând cont de :

–  OG. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificări – art. 4 alin.5;

– Legea nr. 273/2006 – legea finanţelor publice locale, modificată – art. 5 alin. 3 şi 4, art. 14 alin. 2 şi 3, art. 51 alin. 3;

– Hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea bugetului general al municipiului Topliţa – capitolul 51.02.01.03 autorităţi executive – articol 20.30.02  „protocol şi reprezentare”;

– Legea nr. 287/2009 – codul civil, republicată şi modificată – art. 7 alin. 2;

– Legea nr. 24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  republicată şi modificată ;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europene a autonomiei  locale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței

                În temeiul dispoziţiunilor art. 129, alin. 1 şi 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit a, art. 198, art. 199 şi art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2022 referitoare la normativele proprii de cheltuieli a Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Topliţa, care se pot efectua pentru acţiuni de protocol de către administraţia publică locală – Primăria municipiului Topliţa, în sensul  înlocuirii de la pct. IV lit. B a sintagmei ”subvenționarea” cu sintagma ”cheltuieli ale”,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: În urma modificării aprobate conform art. 1, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2022 se înlocuiește cu anexa la prezenta.

Art.3: Celelalte prevederi ale  Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2022 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Topliţa, prin: Direcţia execuţie bugetară, Compartimentul administrativ, întreținere și pază din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Topliţa.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor menţionaţi  la art. 4  şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului.

                                                                        Toplita, la  08.03.2022

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

            CONSILIER – Borș Andra Ramona                               SECRETAR – Ciobanu Mihai-Iulian

 

 

Anexa la HCL nr. 56 / 2022

(Prezenta anexă înlocuiește Anexa HCL nr. 5/2022)

 

 

Normative de cheltuieli

în cadrul cărora se pot efecua cheltuieli pentru acțuni de protocol

 

 

  Normative de cheltuieli Unitatea de măsură

 

Cuantum maxim
I. ORGANIZAREA DE MESE OFICIALE SI COCTEILURI

 

   
A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de Primarul Municipiului Toplița lei/persoană 120,00

 

B. Limite valorice pentru cocteiluri sau recepții oferite de Primarul Municipiului Toplița lei/persoană 25,00
C. Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul conferințelor sau al ședințelor, organizate de Primarul municipiului Toplița lei/persoană 20,00
II. INVITAREA ÎN ȚARĂ A UNOR DELEGAȚII PE CHELTUIALA PĂRȚII ROMÂNE

 

A. Cheltuieli zilnice de masă pentru invitații Primarului Municipiului Toplița lei/persoană 130,00
B. Alte cheltuieli:
      Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al ședințelor lei/persoană/zi 20,00
   Cadouri lei/delegație 400,00
Materiale informative și de lucru lei/persoană 50,00
Materiale promoționale lei/persoană 50,00
Servicii de interpretariat lei/interpret/oră 30,00
Organizare vizite obiective turistice lei/persoană 50,00
III CHELTUIELI  PENTRU  ÎNSOȚITORI

 

   
A. Însoțitorii delegaților străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă și cazare în condițiile stabilite prin Hotărâre a Guvernului – Cheltuieli de masă pentru șoferi

 

 

 

 

lei/persoană/zi 50,00
IV. ACȚIUNI DE PROTOCOL CU CARACTER DEOSEBIT

 

A.

 

 

 

 

 

 Invitații care participă la diferite acțiuni publice, activități artistice, culturale, de reprezentare, de interes local, județean, național, internațional organizate de Primăria Toplița, Casa de Cultură a Municipiului, alte unități din subordinea primăriei, pot beneficia de cheltuieli zilnice pentru masă  

 

lei/persoană

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

B. Cheltuieli ale participanților la evenimente populare locale si naționale cu ocazia „Zilelor orașului”, „1 Decembrie – Ziua Naționala a României”, „24 Ianuarie – Ziua Unirii”. lei/pers.

 

35,00
V. NORME PRIVIND DOTAREA CU AUTOTURISME

Autoritatea admnistrației publice locale –

UAT Municipiul Toplița

3 autoturisme:

Skoda Octavia (HR-12-BZT)

Toyota Camry (HR-22-WWV)

Dacia Logan MCV (HR-99-PCT)

 

 

 

Președinte de ședință                                                      Secretar Municipiul Toplița

Consilier –Borș Andra Ramona                                    Ciobanu Mihai – Iulian

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut