HOTĂRÂREA NR. 55/2023 Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL și a regulamentului local aferent, având ca scop: ”Construire imobil locuințe colective cu parter comercial” în municipiul Toplița, str. Sportivilor, nr.7, jud. Harghita, beneficiari: SUCIU Călin-Vasile, SUCIU Dumitrița-Ioana, SUCIU Ovidiu-Claudiu, SUCIU Oana Anamaria

Consiliul Local al municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 30.03.2023,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Toplița nr. 55/06.03.2023  privind aprobarea unei documentaţii tehnice de urbanism şi amenajare a teritoriului PUZ și regulamentul local aferent pentru Construire imobil locuințe colective cu parter comercial ” în municipiul Toplița, str. Sportivilor, nr.7, jud. Harghita, beneficiari: SUCIU Călin-Vasile, SUCIU Dumitrița-Ioana, SUCIU Ovidiu-Claudiu, SUCIU Oana Anamaria

Raportul de specialitate nr. 9282/06.03.2023;

Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării PLANULUI URBANISTIC ZONAL și a  regulamentului local aferent, având ca scop: ”Construire imobil locuințe colective cu parter comercial ” în municipiul Toplița, str. Sportivilor, nr.7, jud. Harghita, beneficiari: SUCIU Călin-Vasile, SUCIU Dumitrița-Ioana, SUCIU Ovidiu-Claudiu, SUCIU Oana Anamaria;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr. 58/2023;

– Anunțul public nr. 9373/07.03.2023;

Ţinând seama de Avizul de Oportunitate al Arhitectului Şef al Județului Harghita nr. 25/25.11.2021;

Văzând prevederile art. 12 din anexa nr. 1 – Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire  la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin                            Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificată, precum şi Raportul nr. 9158/06.03.2023 privind informarea şi consultarea publicului cu privire la Planul Urbanistic Zonal pentru Construire imobil locuințe colective cu parter comercial ” în municipiul Toplița, str. Sportivilor, nr.7, jud. Harghita, beneficiari: SUCIU Călin-Vasile, SUCIU Dumitrița-Ioana, SUCIU Ovidiu-Claudiu, SUCIU Oana Anamaria, anexat prezentei,

În conformitate cu prevederile:

–  art. 32 alin. (1) lit.”c”, art. 56 alin. (5) – (7) și art. 58, Anexa nr. 1, cap. B, pct. 11 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările                    şi completările ulterioare;

– art. 18 și art. 28 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de  urbanism, aprobate prin Ordinul nr. 233/2016, modificată;

– art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

– Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000  republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, alin. (6) lit. “c“ , art. 139 alin. (3) lit. ”e” coroborat cu art. 5 lit. ”cc” și ale art. 196 alin. (1), lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Consiliului local al Municipiului Toplița însuşește Raportul nr. 9158/2023 privind informarea şi consultarea publicului cu privire la PUZ și regulamentul local aferent pentru Construire imobil locuințe colective cu parter comercial ” în municipiul Toplița, str. Sportivilor, nr.7, jud. Harghita, beneficiari: SUCIU Călin-Vasile, SUCIU Dumitrița-Ioana, SUCIU Ovidiu-Claudiu, SUCIU Oana Anamaria, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent pentru Construire imobil locuințe colective cu parter comercial ” în municipiul Toplița, str. Sportivilor, nr.7, jud. Harghita, beneficiari: SUCIU Călin-Vasile, SUCIU Dumitrița-Ioana, SUCIU Ovidiu-Claudiu, SUCIU Oana Anamaria, conform anexei nr. 2 și 3 la prezenta.

  Art.3. Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent pentru Construire imobil locuințe colective cu parter comercial ” în municipiul Toplița, str. Sportivilor, nr.7, jud. Harghita, beneficiari: SUCIU Călin-Vasile, SUCIU Dumitrița-Ioana, SUCIU Ovidiu-Claudiu, SUCIU Oana Anamaria este valabil pentru o perioadă de 3 ani și se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate a autorizației de construire, până la finalizarea acestora. La elaborarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Toplița se va ține cont de prevederile acestui P.U.Z.

Art.4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentului proiect se încredințează Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului, solicitanților, prin grija direcției de urbanism şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  30.03.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa HCL 55
Sari la conținut