HOTĂRÂREA NR. 55/2022 privind aprobarea ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”

       Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 8 martie 2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 52/22.02.2022;

 – Raportul de specialitate nr. 6438/23.02.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  55/2022;

– Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 155692/13.01.2022, înrgistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 2549/25.01.2022, prin care se comunică avizarea favorabilă a propunerilor de criterii aprobate prin HCL nr. 179/2021, sub rezerva efectuării unor modificări care fac obiectul prezentului proiect;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2021 privind aprobarea propunerii de modificare a  ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa„;

Ținând cont de:

– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. (3);

– HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată – art. 14 alin. (7) și alin.(8) lit. d teza a doua din anexa la HG, precum și  Anexa nr.11  la normele metodologice;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Titlul I – partea V-a – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

       În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

       În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin. (7) lit. e și q, alin. (8) lit. b art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă „Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 56/2021 privind aprobarea ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa și comisia de analiză a cererilor/solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Toplița, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 170/2021.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita,  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – prin grija compartimentului spațiul locativ, Primarului municipiului Topliţa, compartimentului spațiul locativ din cadrul Primăriei municipiului Toplița şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 08.03.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Consilier local – BORȘ ANDRA RAMONA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU  MIHAI

 

 

                                                                                                            Anexă la H.C.L. nr. 55/2022

 

CRITERII

 pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Toplița

 

 

 1. Criterii de acces la locuinţă:
 2. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

 1. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea atât în municipiul Toplița, cât și, după caz, în zone limitrofe municipiului Toplița, situate pe o rază de 100 km față de municipiul Toplița, unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință.

 

NOTĂ:

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari.

Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

 

 1. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Topliţa sau în localităţi situate la 100 km de municipiul Toplița.

 

NOTĂ:

Solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara localităţii în care sunt amplasate locuinţele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în municipiul Topliţa.

 

 1. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

 

NOTĂ:

– Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

– Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

 

 1. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

 

 1. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ……………… ………………….…10 puncte

1.2. Tolerat în spaţiu …………………………………… ………………………………… 7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în

spaţiu): – mp/locatar –

 1.    a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv …………………….  5 puncte
 2.    b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv …………. …….…… 7 puncte
 3.    c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ………………………………………. … 9 puncte
 4.    d) mai mică de 8 mp ……………………………………… …………..……….10 puncte

 

    NOTĂ:

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

 

 1. Starea civilă actuală

2.1. Starea civilă:

 1. a) căsătorit ………………………………………………………………………………. 10 puncte
 2. b) necăsătorit …………………………………………………………………………. 8 puncte

    2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

 1. a) Copii

– 1 copil ……………………………………………… …………………..………. 2 puncte

– 2 copii ……………………………………………… ………………..…………. 3 puncte

– 3 copii ……………………………………………… ……………………………. 4 puncte

– 4 copii ……………………………………………… ………………..…………. 5 puncte

– > 4 copii ………………………………………………………………………. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

 1. b) alte persoane, indiferent de numărul acestor ……………………………2 puncte

 

3.Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită,

potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ………………………..…………..2 puncte

 

4.Vechimea cererii solicitantului

4.1. până la 1 an ……………………………………….. ………………………. 1 punct

4.2. între 1 şi 2 ani …………………………………………………………….3 puncte

4.3. între 2 şi 3 ani ……………………………………………………………  6 puncte

4.4. între 3 şi 4 ani ……………………………………………………………..  9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani …………………………………………4 puncte

 

 1. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ……………………….. 5 puncte

5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ……………………………………………………………………………………………………..8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă …………………………………………………………………………………………………….10 puncte

               5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată …………………………………………………………………………….13 puncte

5.5. cu studii superioare …………………………………………………….15 puncte

 

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

 

 1. Situaţii locative sau sociale deosebite

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani …  15 puncte

6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ………………………………………….. 10 puncte

6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ………………………………………………..5 puncte

 

 1. Venitul mediu net lunar/membru de familie:

7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ……………………………….……….15 puncte

7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu net pe economie…… 10 puncte

 

NOTĂ:

– Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

– În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

 

Întocmit ,

Compartiment spațiu locativ

 1. Bucur Lucia – Adriana

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                      SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                                                CIOBANU  MIHAI IULIAN

 

 

Sari la conținut