HOTĂRÂREA NR. 54/2023 Privind aprobarea participării Municipiului Toplița în cadrul proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație, precum și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 15.03.2023,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 56/13.03.2023;
 • Raportul de specialitate nr. 10644/14.03.2023;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Toplița în cadrul proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA”  în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație, precum și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  57/2023;

Ținând cont de:

 • Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;
 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordin Ministrului educației nr. 6423/2022 privind Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 • Analiza de nevoi a Colegiului Național „Mihai Eminescu”, cu nr. 319/03.03.2023;
 • Analiza de nevoi a Grădiniței Voinicel, cu nr. 175 /28.02.2023;
 • Analiza de nevoi a Liceului Teoretic “Kemény János”, cu nr. 394 / 07.03.2023;
 • Analiza de nevoi a Liceului Teoretic „O. C. Tăslăuanu”, cu nr. 1167 / 08.03.2023;
 • Analiza de nevoi a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna”, cu nr. 392/07.03.2023;
 • Analiza de nevoi a Școlii Gimnaziale „Miron Cristea”,cu nr. 604 / 20.02.2023;
 • Analiza de nevoi a Școlii Gimnaziale „Sfântu Ilie”, cu nr. 483/09.03.2023;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Se aprobă participarea UAT Municipiul Toplița în cadrul proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație, Apelul de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA, în cuantum de 8.208.656,39 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă este de 8.195.941,24 lei (inclusiv TVA), iar valoarea neeligibilă este de 12.715,15 lei (inclusiv TVA).

ART. 3. Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

ART.4. Se aprobă asigurarea și susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul local, cheltuieli necesare implementării proiectului și care nu sunt finanțabile în cadrul prezentului apel de proiecte, cheltuieli rezultate din documentațiile tehnico-economice/contractele de furnizare și servicii, ce pot apărea pe durata implementării proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA”.

(2) Despre valoarea cheltuielilor neeligibile menționate la alin. 1, biroul investiții, proiecte  va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.

ART.5. Se mandatează dl. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița pentru semnarea, în numele și pentru UAT municipiul Toplița, a tuturor actelor necesare depunerii, precontractării și contractării proiectului, precum și a contractului de finanțare aferent acestuia.

ART.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

ART.7. Hotărârea se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției Buget-Finanțe, Biroul Investiții, Achiziții publice din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița, la 15.03.2023.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  SZABO COLOMAN EMERIC              SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 54
Sari la conținut