HOTĂRÂREA NR. 54 / 2022 privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 3864 mp., rezultată din măsurători, aferentă străzii Călimani – ramura 1, cuprinse în anexa la prezenta, conform planului de situație nr. 6025/21.02.2022, întocmit de expert autorizat Ing. Veress Csaba-Attila

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 8 martie 2022,

Având în vedere:

            – Referatul de aprobare nr.  51/21.02.2022;

            – Raportul de specialitate nr. 6175/22.02.2022;

            – Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 3864 mp.,  rezultată din măsuratori, a străzii Călimani – ramura 1, cuprinse în anexa la prezenta, conform planului de situațienr. 6025/21.02.2022,  întocmit de expert autorizat Ing. Veress Csaba-Attila ;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 54/2022;

            – Procesul verbal nr. 6025/21.02.2022 anexat aferent străzii Călimani – ramura 1 din Municipiul Toplita privind recepţia măsurătorilor în teren și executarea planului de situație pentru lărgire stradă, parte carosabilă asfaltată, spațiu verde dintre proprietăți și parte carosabilă, rigole,  întocmit de expert autorizat ing. Veress Csaba Attila;

            – CF nr. 56562 Toplița;

            – OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            – Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 24, art. 28, art. 29;

            – Ordin ANCPI  nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificată – art. 12 , art. 30 și art. 156 alin. 4 din anexă;

            – Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VI – proprietatea publică, Titlul VII – cartea funciară, art. 885 alin. 1, și art. 888;

            – HG nr. 1351/2001 atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita – anexa nr. 9  – poziția nr. 16 (pagina 304),  referitoare la domeniul public al localităţii Topliţa;

             – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 286 alin. 4 și poziția nr. 1 din anexa nr. 4;

             – Hotărârea Consiliului local nr. 190/2017 privind actualizarea domeniului public al Municipiului Toplița – poziția nr. 14 din anexă;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  alin. (6) lit „c”, alin. (7) lit. „m”, , art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin 4 din Oug nr. 57/209 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1:  (1) Se aprobă înscrierea în Cartea Funciara a municipiului Topliţa a suprafeţei de 3864 mp. (diferența dintre suprafața de 10693 mp înscrisă în CF nr. 56562 Toplița și 14557 mp, suprafața măsurată), suprafață rezultată din măsurători, reprezentând lărgire stradă, parte carosabilă asfaltată, spațiu verde dintre proprietăți și parte carosabilă, rigole aferente străzii Călimani – ramura 1 din Municipiul Toplita,  cu elementele de identificare descrise în anexa, care face parte integrantă din prezenta conform procesului verbal și a planului de situație nr. 6025/21.02.2022, întocmit de expert autorizat ing. Veress Csaba Attila,  anexat la prezenta.

          (2) Autoritatea executivă, prin structurile sale specializate va face demersurile necesare în vederea întabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a Municipiului Toplita – domeniul public al municipiului Toplița, administrarea operativă a Consiliului local –  a suprafeţei de 3864 mp., în suplimentarea suprafeței de 10693 mp. înscrisă în CF nr. 56562 Toplița.

            Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, Primarul municipiului Topliţa prin:

  • direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat;
  • direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

            Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, celor menţionaţi la art.2 , OCPI Harghita prin grija Direcţiei urbanism – Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

 

                                                            Topliţa la, 08.03.2022

 

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA             SECRETAR  GENRAL UAT– CIOBANU MIHAI

Sari la conținut