HOTĂRÂREA NR. 53/2024 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui imobil, reprezentând spațiul în suprafață de 7,75 mp aflat în incinta imobilului aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Măgura nr. 9/B, înscris în CF nr. 57844 Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 15.04.2024; 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  57/02.04.2024;

– Raportul de specialitate nr.  14960/04.04.2024;

– Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unui imobil, reprezentând spațiul în suprafață de 7,75 mp aflat în incinta imobilului aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Măgura nr. 9/B, înscris în CF nr. 57844 Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 56/2024;

– Solicitarea Oncioiu Gabriel Ioan PFA înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 8926/28.02.2024;

– CF nr. 57844 Toplița – imobil aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Adresa nr. 13677/27.03.2024 a compartimentului contabilitate din care rezultă valoarea de inventar de 7.423.471 lei a imobilului, respectiv 5.891,64 lei/mp.

Ținând cont de:

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – secțiunea a IV – Închirierea bunurilor proprietate publică –  art. 332 – 334 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și urm.;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1:  Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui imobil, reprezentând spațiul în suprafață de 7,75 mp., aflat în incinta imobilului situat în domeniul public al municipiului Toplița, la adresa str. Măgura nr. 9/B, înscris în CF nr. 57844 Toplița, conform planului de situație anexat, în următoarele condiții:

  1. imobilul – spațiul în suprafață de 7,75 mp., este înscris în domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 57844 Toplița, este situat la adresa str. Măgura nr. 9/B, conform planului de situație anexat;
  2. valoarea de inventar a imobilului este de 7.423.471 lei, respectiv 5.891,64 lei/mp;
  3. destinația bunului care face obiectul închirierii: desfășurarea de activități comerciale;
  4. durata închirierii: 5 ani;
  5. prețul minim al închirierii: 310 lei/lună.

          Art.2: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 13.579/27.03.2024 privind scoaterea la licitație, în vederea închirierii imobilului spațiu, având suprafața de mp. 7,75 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa  – Municipiul Toplița. Str. Măgura, nr. 9/B, înscris în CF nr. 57844 Toplița, cu destinația salon de masaj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.          

Topliţa la, 15.04.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  NEGREA GHEORGHE ALIN        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Anexa HOT53 - DOCUMENTATIE ATRIBUIRE
Sari la conținut