HOTĂRÂREA NR. 52/2024 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui imobil, reprezentând construcție în suprafață de 181 mp și teren aferent, aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. 1 Decembrie 1918 nr. 160, înscris în CF nr. 56932 Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară din data de 15.04.2024;

Având în vedere:

– Referat de aprobare nr. 58/04.04.2024;

– Raportul de specialitate nr. 15005/04.04.2024.;

– Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unui imobil, reprezentând construcție în suprafață de 181 mp și teren aferent, aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. 1 Decembrie 1918 nr. 160, înscris în CF nr. 56932 Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 55/2024;

– Solicitarea Asociației Zori Kids înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 4523/31.01.2024, precum și precizarea la cerere nr. 7053/19.02.2024;

– CF nr. 56932 Toplița – imobil aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Fișa mijlocului fix din care rezultă valoarea de inventar de 403.451 lei a imobilului – teren, respectiv 69,17 lei/mp.

– Fișa mijlocului fix din care rezultă valoarea de inventar de 465.438 lei a imobilului – construcția C5, respectiv 2571,48 lei/mp.

– Hotărârea nr. 44/2024 a Consiliului local al municipiului Toplița privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 181/2021  a Consiliului Local al municipiului Toplița referitoare la constituirea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat  din Municipiul Toplița, modificată;

– Planul de situație  scara 1:500;

Ținând cont de:

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – secțiunea a IV – Închirierea bunurilor proprietate publică –  art. 332 – 334 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și urm.;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1:  Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui imobil, reprezentând construcție în suprafață de 181 mp și teren aferent, aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat la adresa str. 1 Decembrie 1918 nr. 160, înscris în CF nr. 56932 Toplița, conform planului de situație anexat, în următoarele condiții:

  1. imobilul – construcția C5 în suprafață de 181 mp. și teren aferent, este înscris în domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 56932 Toplița, este situat la adresa str. 1 Decembrie 1918 nr. 160, conform planului de situație anexat;
  2. valoarea de inventar a imobilului – teren este de 403.451 lei, respectiv 69,17 lei/mp;

valoarea de inventar a imobilului – construcția C5 este de 465.438 lei, respectiv 2571,48 lei/mp;

  1. destinația bunului care face obiectul închirierii: desfășurarea de activități referitoare la sănătatea umană, servicii sociale și terapii pentru copii cu dizabilități;
  2. durata închirierii : 5 ani;
  3. prețul minim al închirierii : 683 lei/lună.

          Art.2: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 14965/04.04.2024 privind scoaterea la licitație, în vederea închirierii a imobilului construcție C5 în suprafață de 181 mp. și teren aferent, înscris în CF nr.56932 Toplița, aparținând domeniului public al mun. Toplița, situat  la adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr.160, conform planului de situație  anexat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.           

Topliţa la, 15.04.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Anexa HOT52 - DOCUMENTATIE ATRIBUIRE
Sari la conținut