HOTĂRÂREA NR. 51/2024 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2024 prin majorare cu 249,60 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 4 aprilie 2024, 

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 52/01.04.2024;

– Raportul de specialitate nr. 14311/01.04.2024 al Direcţiei Buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2024 prin majorare cu 249,60 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate al consiliului local nr. 54/2024;

– Extras de cont din data de 27.03.2024  prin care s-a virat suma 249,60 mii lei de la Ministerul Dezvoltăii, Lucrărilor Publice și Administrației aferentă proiectului ”Extindere rețea de distrubuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare și rețea canalizare menajeră strada Vilelor – Pârtia de schi, municipiul Toplița, județul Harghita”;

– Contractul de finanțare nr. 2308/19.09.2024, înregiostrat la Primăria municipIului Toplița sub nr. 36737/02.10.2023, încheiat între Ministerul Dezvoltăii, Lucrărilor Publice și Administrației și UAT Municipiul Toplița având ca obiect investiția ”Extindere rețea de distrubuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare și rețea canalizare menajeră strada Vilelor – Pârtia de schi, municipiul Toplița, județul Harghita”, finanțat pron programul național de investiții ”Anghel Saligny”;

Ținând cont de:

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2, art. 26;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;

– OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, modificată;

– Ordin MDLPA nr. 1333/2021privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, modificat;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelornormative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma dezbaterilor în cadul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2024, prin majorare cu 249,60 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, precum și lista de investiții a bugetului local, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Hotărârea se comunică: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la 04.04.2024.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                    SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA               CIOBANU MIHAI  IULIAN

anexa 51
Sari la conținut