HOTĂRÂREA NR. 51/2022 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de concesiune nr. 6265/02.04.2007 încheiat cu Întreprinderea Individuală Pop Ileana

       Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 8 martie 2022,

  Având în vedere :

            – Referatul de aprobare nr.  47/18.02.2022;

            – Raportul de specialitate nr. 5967/21.02.2022.

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de concesiune nr. 6265/02.04.2007 încheiat cu Întreprinderea Individuală Pop Ileana;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 51/2022;

            – Contractul de concesiune pentru suprafața de pășune aflată în domeniul privat al municipiului Toplița: nr. 6265/2007, modificat prin actele adiționale nr. 1/2010 și nr. 2/2013;

            – Prevederile pct. III – Art. 2 alin. 2 din contractul nr. 6265/2007;

            – Certificatul de atestare fiscală nr. 5316/15.02.2022 din care rezultă că nu există datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de concesiune a cărui prelungire se solicită;

            – Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2019 privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile municipiului Toplița, întocmit de către Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita și înregistrat la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 869/16.01.2018;

            – Cererea nr. 937/10.01.2022  și acordul nr. 3535/01.02.2022 a doamnei Pop Ileana;

            –  Procesul verbal de control nr. ad. 34289/2/26.10.2021;

            – Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 510/2021 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2022, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita;

Ținând cont de :

            – Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată – art. 1243;

            – HG nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 – art. III alin. 2;

            – OUG nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii, modificată – art. V;

            – OUG  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificări ulterioare;

            – HG.  nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificări ulterioare;

  – O.U.G. nr. 57/2019  – Codul administrativ, modificată– art. 354, art. 355, art. 362;

            – Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;

            – HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

            – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

            – Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

                       În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                       În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1: Se aprobă prelungirea cu 7 ani și 6 luni a contractului de concesiune nr. 6265/2007 încheiat cu Întreprinderea Individuală Pop Ileana, modificat prin actele adiționale nr. 1/2010 și nr. 2/2013, respectiv pentru o perioadă egală cu jumătate din durata inițială de 15 ani.

            Art.2: Se aprobă modificarea redevenței de la 0,5227 Euro/ha/lună la 348 lei/ha/an.

            Art.3: Modificările aprobate la art. 1 și 2 vor face obiectul unui act adițional la contractul de concesiune nr. 6265/2007.

            Art.4: Celelalte clauze ale contractului de concesiune nr. 6265/2007, modificat prin acte adiționale, rămân neschimbate și aplicabile.

           Art.5: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin Serviciul Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni, Direcția buget-finanțe și compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita.

          Art.6: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  celor de la art. 5, Doamnei Pop Ileana prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la 08.03.2022

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                    SECRETAR  GENERAL UAT- CIOBANU MIHAI

 

Sari la conținut