HOTĂRÂREA NR. 50/2024 Privind aprobarea depunerii proiectului “ Extindere rețea canalizare menajeră și apă potabilă pe strada Speranței din Municipiul Toplița”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect, a implementării investiției și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 4 aprilie 2024,

 • Referatul de aprobare nr. 56/02.04.2024;
 • Raportul de specialitate nr. 14605/02.04.2024;
 • Proiectul de hotărâre privind depunerea proiectului “ Extindere rețea canalizare menajeră și apă potabilă pe strada Speranței din Municipiul Toplița”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect, a implementării investiției și a cheltuielilor aferente acestuia;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 53/2024;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,
 • Ordin nr. 475/2024 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate – art. 12 alin. 1 lit. f;
 • OUG nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară– art. 1;
 • Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 – art. 17;
 • HG  nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată, care transpune în legislația națională Directiva 91/271/CEE referitoare la epurarea apelor uzate urbane;
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R ĂȘ T E :

Art. 1.  Se aprobă participarea la finanțare în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate.

Art.2. Se aprobă depunerea proiectului “Extindere rețea canalizare menajeră și apă potabilă pe  strada Speranței din Municipiul Toplița”.

            Art. 3. Se aprobă descrierea sumară a proiectului ,, Extindere rețea canalizare menajeră și apă potabilă pe  strada Speranței din Municipiul Toplița, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta.

            Art. 4. (1) Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului – Cererii de Finanţare – pentru obiectivul de investiţii “ Extindere rețea canalizare menajeră și apă potabilă pe  strada Speranței din Municipiul Toplița”, în cuantum de 5.020.406,03 lei, TVA inclus.

(2) Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 5.190.598,71 lei, TVA inclus.

(3) Se aprobă cofinanțarea, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile în sumă de 170.191,97 lei (TVA inclus), care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul  de lucrări ce se va elabora și depune în etapa de implementare.

            Art. 5. (1) Se aprobă asigurarea și susținerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM și a cheltuielilor neeligibile, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului “Extindere rețea canalizare menajeră și apă potabilă pe  strada Speranței din Municipiul Toplița”.

(2) Despre valoarea cheltuielilor menționate la alin. 1, biroul investiții, proiecte  va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.

Art.6. Se împuternicește Primarul municipiului Toplița să reprezinte  Municipiul Toplița în  relația cu Ministerul  Mediului,  Apelor  și Pădurilor și să semneze toate documentele necesare depunerii și implementării proiectului.

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.8. Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului  Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Ministerului Mediului,  Apelor  și Pădurilor, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 04.04.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 50
Sari la conținut