HOTĂRÂREA NR. 50 / 2023 Privind aprobarea tarifelor pentru activităţile/serviciile conexe furnizate de către SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2023,

Având în vedere următoarele:

– Referat de aprobare al primarului nr. 50/20.02.2023;

– Raportul de specialitate al direcţiei buget – finanţe nr. 7057/20.02.2023;

  • – Proiectul de hotărâre privind tarifele pentru activităţile/serviciile conexe furnizate de către SC AQUA CĂLIMANI SRL Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  53/2023;

– Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi modificată – art. 1 alin. 4 lit. l, art. 32 alin. 1 lit. e, art. 43;

– Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor comerciale, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, modificată;

– Legea nr. 241/2006  – legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată și modificată – art. 13, art. 14, art. 17, art. 24 alin. 1 lit. d, art. 35 și art. 36;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2010 privind aprobarea înfiinţării S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. ca urmare a reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare a municipiului Topliţa;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2020 privind numirea, ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a  S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L a domnului Szabo Coloman Emeric – Consiler local al municipiului Toplița;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 117/2010 privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., cu modificări aduse prin Hotărârile Consiliului Local nr. 153/2010 şi nr. 157/2011;

– Adresa SC AQUA CĂLIMANI SRL nr. 62/16.02.2023, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 6801/17.02.2023;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate din cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a, d, alin. (3) lit. d, alin. (7) lit. n , art. 139 alin. (3) lit. „a” coroborat cu art. 5 lit. ”cc” şi art. 196  alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), (2) și (4)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1: (1) Se aprobă tarifele pentru activităţile/serviciile conexe, prestate de SC Aqua Călimani SRL Topliţa, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

(2) Valorile propuse, conform  alin. 1 sunt stabilite  în baza fişelor de fundamentare, care constituie anexele nr. 1-9 la solicitarea SC Aqua Călimani SRL nr. 62/2023, atașată prezentei.

Art.2: Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 3 al Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2017 se abrogă.

Art.3: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: reprezentantul asociatului unic în Adunarea Generală, dl. Szabo Coloman Emeric, Primarul localităţii, prin:  Direcţia buget – finanţe  şi S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., prin Director general.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, d-lui Szabo Coloman Emeric, SC AQUA CĂLIMANI SRL  – domnului  Director general –  ing. Chiheri Dorin,  direcţiei buget – finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa  şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la 28.02.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA               SECRETAR – CIOBANU MIHAI

anexa50
Sari la conținut