HOTĂRÂREA NR. 5/2024 Privind propunerea modificării poziției nr. 1333 din cadrul Anexei nr. 1 al Hotărârii nr. 91/1996 a Consiliului local al orașului Toplița referitoare la atribuire în proprietate a unor terenuri, în baza art. 35 din Legea nr. 18/1991

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară data de 31 ianuarie 2024,

Având în vedere:

               – Referatul de aprobare nr. 5/09.01.2024;

– Raportul de specialitate nr. 2448/15.01.2024;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării poziției nr. 1333 din cadrul Anexei nr. 1 al Hotărârii nr. 91/1996 a Consiliului local al orașului Toplița  referitoare la atribuire în proprietate a unor terenuri, în baza art. 35 din Legea nr. 18/1991;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 5/2024;

– Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 49599/18.12.2023 a solicitanților BONCEAR Constantin și BONCEAR Marioara – proprietari, trecuți în tabelul anexă, precum și documentele justificatoare anexate cererii;

– Hotărârea nr. 91/1996 a Consiliului local al orașului Toplița  referitoare la atribuire în proprietate a unor terenuri, în baza art. 35 din Legea nr. 18/1991  – anexa nr. 1 – poziția nr. 1333;

– Art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Toplița;

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispozițiunilor art.129, alin (1), (2) , art. 139, alin.(3), lit.”g”, coroborat cu art. 5, lit.”cc” și art. 196, alin.1, lit.”a”, art.198, art.199 și art.197, alin.1, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se propune modificarea poziției nr. 1333 din cadrul Anexei nr. 1 al Hotărârii nr. 91/1996 a Consiliului local al orașului Toplița  referitoare la atribuire în proprietate a unor terenuri, în baza art. 35 din Legea nr. 18/1991 , conform anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii se însărcinează Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar, Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Comisiei Județene de aplicare a Legilor Fondului Funciar prin grija Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, precum și solicitanților, prin grija  Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu și se publică pe pagina de web a Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița la, 31.01.2024.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

CONSILIER – MACARIE OLIMPIU MARIUS        SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 5

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut