HOTĂRÂREA NR. 5 / 2022 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru Unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Topliţa, care se pot efectua pentru acţiuni de protocol de către administraţia publică locală – Primăria municipiului Topliţa

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  27.01.2022;

               Având în vedere:

–  Referat de aprobare nr. 15/17.01.2022.

– Raportul de specialitate nr. 1952/18.01.2022.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru Unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Topliţa, care se pot efectua  pentru acţiuni de protocol de către administraţia publică locală – Primăria municipiului Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 5/2022;

Ţinând cont de :

–  OG. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificări – art. 1, art. 4, anexa nr. 2;

– Legea nr. 273/2006 – legea finanţelor publice locale, modificată – art. 5 alin. 3 şi 4, art. 14 alin. 2 şi 3, art. 51 alin. 3;

– Hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea bugetului general al municipiului Topliţa – capitolul 51.02.01.03 autorităţi executive – articol 20.30.02  „protocol şi reprezentare”;

– Legea nr. 287/2009 – codul civil, republicată şi modificată – art. 7 alin. 2;

– Legea nr. 24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,  republicată şi modificată ;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europene a autonomiei  locale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței

                În temeiul dispoziţiunilor art. 129, alin. 1 şi 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit a, art. 198, art. 199 şi art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  Se aprobă normativele proprii de cheltuieli a Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Topliţa, care se pot efectua  pentru acţiuni de protocol de către administraţia publică locală – Primăria municipiului Topliţa, în limita bugetului local anual aprobat,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2:  Cu data intrării în vigoare a prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 204/2018 se abrogă.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Topliţa, prin: Direcţia execuţie bugetară, Compartimentul administrativ, întreținere și pază, Direcția de gospodărie municipală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor menţionaţi  la art. 5  şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului.

                                                                        Toplita, la  27.01.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – Tudor Ionela                                                            SECRETAR – Ciobanu Mihai-Iulian

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut