HOTĂRÂREA NR. 48 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL situate în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1C, sc.2, conform anexei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ledința ordinară din data de 17 martie 2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  49/15.03.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 7440 / 15.03.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL  situate în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1C, sc.2, conform anexei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 48/2021;

 –  Cererile chiriașilor  prin care solicită prelungirea  contractelor de închiriere;

 –  Procesul verbal ale comisiei  sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe ANL;

Ținând cont de:

– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art.8 alin (5);

– HG nr. 962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată – art.15 alin.(14);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă  prelungirea duratei contractelor de închiriere  prin acte adiționale pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița, str. Izvoarelor,bl.1C,sc.2, pe o perioadă de un an, începând din data de 07.04.2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea actelor adiţionale la contractule iniţiale de închiriere.  

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • administratorul public;
  • serviciul impozite și taxe;
  • compartimentul spațiu

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art.3, chiriașilor din anexă prin grija compartimentului spațiul locativ şi se aduce la cunoştinţă prin  publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  17.03.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                   SECRETAR GENERAL UAT- CIOBANU MIHAI

Sari la conținut