HOTĂRÂREA NR. 47 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 15.228/2018, încheiat cu Luka Magdalena – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  44/14.02.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  6542/16.02.2023;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15228/2018, încheiat cu Luka Magdalena – chiriașă  în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  49/2023;

–  Cererea  nr. 321/05.02.2023 a chiriașei prin care solicită modificarea  contractului de închiriere;

–  Procesul verbal  nr. 2/14.02.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 13.02.2023;

– Actele de stare civilă a numitului Netedu Nilson-Armstrong, depuse în vederea justificării includerii acestuia ca membru în contractul de închiriere;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului nr închiriere nr. 15228/2018, încheiat cu Luka Magdalena, astfel:

–  modificarea Cap. I – alineat 2: componența membrilor familiei care vor folosi locuința împreună cu titularul contractului se modifică, prin eliminarea din cadrul acesteia a domnului Sigmirean Dan – nepotul titularului de contract, respectiv includerea domnului Netedu Nilson-Armstrong – nepotul titularului de contract.   

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:  direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la  art.3, chiriașei Luka Magdalena prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  28.02.2023. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut