HOTĂRÂREA NR. 47 / 2021 privind luarea la cunoștință și aprobarea actului adițional de prelungire a contractului de închiriere nr. 3187/2016, încheiat cu domnul Bâra Cosmin – chiriaş în locuinţa ANL situată în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1C, sc.1, ap.14.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 17 martie 2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 38/17.02.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 6951 / 10.03.2021;

– Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoștință și  aprobarea  actului adițional de prelungire a contractului de închiriere  nr. 3187/2016, încheiat cu domnul Bâra Cosmin – chiriaş în  locuinţa ANL  situată în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1C, sc.1, ap.14.

–  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 47/2021;

 –  Cererea domnului Bâra Cosmin  prin care solicită prelungirea  contractului de închiriere;

 – Procesul verbal ale comisiei  sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe ANL din 18.02.2021;

Ținând cont de:

– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art.8 alin (5);

– HG nr. 962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată – art.15 alin.(14);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

       În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

       În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Ia la cunoștință și aprobă actul adițional de prelungire nr. 3799/26.02.2021 la contractul de închiriere  nr. 3187/2016 încheiat cu domnul Bâra Cosmin – chiriaş în  locuinţa ANL, situată în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1C, sc.1, ap.14, pe o perioadă de un an, act adițional care constituie anexă la prezenta.

Art.2: Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea actului adiţional la contractul iniţiale de închiriere.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • administratorul public;
  • serviciul impozite și taxe;
  • compartimentul spațiu

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art.3, domnului Bâra Cosmin prin grija compartimentului spațiul locativ şi se aduce la cunoştinţă prin  publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  17.03.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN         SECRETAR GENERAL UAT- CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut