HOTĂRÂREA NR. 46 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 11.586/2012, modificat, încheiat cu Ciubucă Marius Ilie – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  43/14.02.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  6541/16.02.2023;

– Proiectul de hotărâre privind  modificarea, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 11586/2012, modificat, încheiat cu Ciubucă Marius Ilie – chiriaș  în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 48/2023;

–  Cererea nr. 550/09.01.2023 a  chiriașului prin care solicită prelungirea  contractului  de închiriere;

–  Procesul verbal nr. 2/14.02.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 13.02.2023;

– Contractul de închiriere nr. 11.586/2012, modificat – Cap. I – ultimul alineat;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă prelungirea duratei contractului de  închiriere nr. 11.586/2012, modificat prin acte adiționale, încheiat cu Ciubucă Marius Ilie, aferent spațiului cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița – domeniul public, situat la adresa str. Cerbului, nr. 31, ap.2, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data scadentă, respectiv 01.04.2023.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin: direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, chiriașului Ciubucă Marius Ilie prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 28.02.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut