HOTĂRÂREA NR. 45/2024 Privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Sportivilor, bl. J, ap. 19, către doamna Moldovan Laura-Adriana, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 49256/17.12.2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2024.                                                               Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  47/20.03.2024.;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 12595/20.03.2024;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Sportivilor, bl. J, ap. 19, către Moldovan Laura-Adriana, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 49256/17.12.2021;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița nr. 48/2024;

– Cererea nr. 8633/26.02.2024, depusă de doamna Moldovan Laura-Adriana, în calitate de chiriașă, prin care solicită cumpărarea locuinței ANL;

– Declarația titularului contractului de închiriere din care rezultă îndeplinirea cumulativă a condițiilor impuse de lege pentru a beneficia de cumpărarea locuinței ANL, autentificată de BNP Asociați ”Tăran & Fodor” SPN sub nr. 661/26.02.2024;

– Contractul de închiriere nr. 49256/17.12.2021 încheiat cu doamna Moldovan Laura-Adriana;

– Extras CF nr. 53093-C1-U19 Toplița;

– Hotărârea Consiliului local nr. 84/2023 privind aprobarea cadrului general referitor la gestionarea locuințelor realizate prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe – anexa nr. 2;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2024 privind aprobarea vânzării, în cazul eventualelor cereri ale chiriașilor, a locuințelor pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în domeniul privat al statului,  administrate de către Consiliul Local  al municipiului Topliţa – poziţia nr. 72 din anexă;

–  Procesul verbal nr. 2/14.03.2024 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de vânzare locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 10;

– Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – modificată  – art. 192;

–  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată și modificată – art. 1650 alin. 1, art. 1652;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul II – Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (2), coroborat cu art.5 lit.dd, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1: Consiliul Local ia act de cererea doamnei Moldovan Laura-Adriana, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa cu nr. 8633/26.02.2024, prin care solicită cumpărarea locuinţei ANL situată în str. Sportivilor, bl. J, ap. 19.

Art.2: Se aprobă vânzarea locuinţei de la art. 1 la prețul final de vânzare de 230.406,47 lei, conform anexei la prezenta, cu plata integrală a acestuia, cu achitare la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică şi a comisionului de 0,99% calculat la valoarea de vânzare a locuinței.

Art.3: Se aprobă atribuirea către cumpărător a dreptului de folosinţă pe durata existenţei construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 24,18 mp. din terenul în suprafaţă   totală de 710 mp. pe care este construit blocul de locuinţe, întabulat în Cartea funciară nr. 53093 Toplița, respectiv a dreptului de proprietate asupra suprafaţei indivize de 31,21 mp. reprezentând cote părți comune, aferente apartamentului situat în Toplița, strada Sportivilor, bl. J, ap. 19.

         Art.4: În contractul de vânzare a locuinței se va înscrie obligația de notare în cartea funciară a interdicției de vânzare a imobilului care face obiectului prezentei, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data dobândirii acestuia.

         Art.5: Se aprobă împuternicirea primarului municipiului Topliţa, pentru semnarea  contractului de vânzare  a locuinţei în formă autentică.

Art.6: Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare  a locuinţei sunt în sarcina cumpărătorului.

Art.7: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, celor de la art. 7, primarului  municipiului Topliţa, doamnei Moldovan Laura-Adriana prin grija responsabilului cu administrarea spațiului locativ, în vederea încheierii contractului în formă autentică şi se  publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 27.03.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

ANEXA - Raport de specialitate
Sari la conținut