HOTĂRÂREA NR. 44/2022 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Toplita pentru anul 2022

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 3 martie 2022,

Având în vedere prevederile:

– Referat de aprobare  nr. 6 / 11.01.2022;

– Raportul de specialitate nr. 1223/12.01.2022 al direcţiei buget-finanţe;

– Raportul de specialitate nr. 6879/28.02.2022 al direcţiei buget-finanţe;

– Anunțul public nr. 1294/13.01.2022;

– Proiectul de hotărâre privind bugetului general al Municipiului Toplita  pentru anul 2022;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 44/2022;

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată,  art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”, art. 25, art. 26, art. 39 , art. 45, art. 46 ;

– Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 317/2021 ;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2022 nr. 318/2021 ;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare,  republicată;

– Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată;

– Hotărârea Consiliului Local  nr. 1/2022 privind aprobarea acoperirii definitive  a deficitului bugetar din  Bugetul local – sectiunea de dezvoltare cu suma de 1.804.566,55 lei din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Topliţa, înregistrat la sfârşitul anului 2021;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2022 privind  utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei rezultată din excedentul  Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2021 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local – secţiunea de funcţionare pe anul 2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului  municipiului  Topliţa, ca urmare a reorganizării activităţii

– Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2022 privind utilizarea sumei de 3.081.341,62 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2021, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul  2022 ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2022 privind utilizarea sumei de 3.347.507,70 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercitiul financiar 2021 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2022;

Luând în considerare:

-Adresa ANAF/DGRFP Brașov/AJFP Harghita 1809/2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 5542/17.02.2022 – Anexa 1 – REPARTIZARE pe trimestre a sumelor alocate din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 ‚ Anexa 2 – Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului Bucuresti pe anul 2022; Anexele  2a SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor municipiilor, sectoarelor, municipiului Bucuresti, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. 2 lit b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;- Anexa 2b – SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATĂ pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București pentru finanțarea cheltuielilor cu drepturile asitenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare pe anul 2022; Anexa 2c – SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATĂ pentru finanț0rea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice; Anexa 2d – SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATĂ pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București pentru finanțarea cheltuielilor privind plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar pe anul 2022 ; Anexa 2e – SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATĂ pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București privind drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământ de masă pe anul 2022, Anexa 2f – SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATĂ pentru finanțarea burselor pe anul 2022, Anexa 3 – REPARTIZAREA pe trimestre a sumelor defalacate din taxa pe valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022; pentru repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA 2022;

-Decizia șefului AJFP Harghita nr. 2/2022 – Anexa 1  SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADUGATĂ pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2022 și  estimări pe anii 2023 –  2025; Anexa 2 ; Anexa 3, Anexa 4;

-Decizia șefului AJFP Harghita nr. 1/2022 – Anexa  1 privind sume defalcate din TVA pentru echilibrarea Bugetelor  Locale, Anexa 2  privind sume alocate din cote defalcate din Impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale pentru pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 –  2025, Anexa 3 privind sume alocate din cote defalcate = 63% din Impozitul pe venit  pentru pe anul 2022 și  estimări pe anii 2023 –  2025;

-Decizia Șefului AJFP Harghita nr. 4/2022 – Anexa  1 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru acordarea suportului alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, în semestrul al ll-lea al anului 2021-2022 pentru Județul Harghita, potrivit prevederilor H.G  nr. 18512022;

-Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 75818/2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 4975/11.02.2022 privind repartizarea pe UAT-uri  a sumelor primite de la bugetul județului pentru copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa = 43.02.30;

-Legea nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului din fonduri publice- art. 18 alin. 1 – privind indemnizația de hrană ;

– Anexa privind programele, proiectele, activitățile/cursuri, acțiunile de dezvoltare economico-socială 2022;

-Fundamentare / buget cheltuieli de personal pe activități în exercițiul financiar 2022;

– OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă , cu modificările aduse prin art. I al OUG nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;

– Adresa  Spital Municipal Toplița  privind susținere finanțare programe, dotări;

– Adresa  Spital Municipal Toplița nr. 1111/02.02.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr.  3941/03.02.2022 privind persoanele ce beneficiază de prevederile HCL nr.106/2021;

– Adrese – instituții îvățământ privind susținere finanțare programe, siguranță securitatea copiilor, documentații – autorizații ISU, dotări, burse, cheltuieli complementare și adresa repartiție ISJ Harghita conform standard cost/elev pentru cheltuieli materiale în anul școlar 2022 și repartiție burse pentru anul scolar 2021-2022;

–  Scrisoare cadru nr. 464142/2010.12.2021 – privind contextul macroeconomic, metodologia de  elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 si a estimărilor pentru anii 2023-2025 , precum și limitele de cheltuieli stabilite de ordonatorii principali de credite.

– Adresa  Consiliului Județean  Harghita – Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului – privind  persoane institutionalizate (asistati social) si copii  institutionalizati (asistati social);

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă bugetul general 2022 si listele de investitii – al localităţii TOPLIŢA în sumă de  97.453,99 miilei  la venituri şi  de 103.344,01 miilei  la cheltuieli.

            Bugetul general al localităţii se formează la partea de venituri  97.626,99  miilei din care :

 • venituri fiscale în sumă de         266,15  miilei ;
 • venituri nefiscale în sumă de 219,92  miilei ;
 • operatiuni financiare în sumă de               0,00  miilei;
 • subventii in suma de 885,43  miilei;
 • sume primite UE in contul pl.efect.  075,49  miilei;
 • venituri din capital 7,00   miilei ;

La partea de cheltuieli 103.344,01  miilei, cuprinde:

 • cheltuieli de personal în sumă de 200,99  miilei
 • bunuri si servicii în sumă de  009,23 miilei
 • fond de rezerva  în sumă de                        10,00 miilei
 • transferuri în sumă de 885,70  miilei
 • alte tranferuri 0,00  miilei
 • proiecte finant.UE                        328,79  miilei
 • asistenta sociala 498,00  miilei
 • alte cheltuieli 755,00  miilei
 • cheltuieli de capital în sumă de         571,30  miilei.
 • operatiuni financiare în sumă de 85,00 miilei;

Sinteza detaliată atât la venituri cât şi la cheltuieli rezultă din anexele la H. C. L , în care sunt prevăzute, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate;sumele ce alcătuiesc acest buget.

Art.2 Se  aproba Bugetul Local  2022 = lista de investitii Anexa 1   in suma de 3.813,30 miilei  la cheltuieli, iar – suma  de 3.081.341,62 lei- rezultata din excedentul  Bugetului Local la sfarsitul exercitiul financiar 2021 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de  dezvoltare a  bugetului local 2022.

 1. SECTIUNE FUNCTIONAREsinteza bugetului local detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, pe acţiuni, precum şi sinteza cheltuielilor cu detalierea pe articole şi aliniate este prevăzută in anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 2. Veniturile BL = 39.644,41 miilei – formate din:

–  venit. curente (cod 00.02 SF) care se stabilesc în sumă de = 30.045,19 miilei.;

– venituri din capital 00.15   în sumă de 7,00 miilei ;

– subventii 00.17 = 2.516,73 miilei ;

– sume primite de la UE  48.02 = 7.075,49 miilei ;

11.02.  sume defalcate TVA = 10.771,00 lei;

– Veniturile sectiunii de dezvoltare  (00.01) în sumă de 7.899,75 miilei – din care- sume primite de la UE  48.02 = 7.075,49 miilei .

   Sume defalcate dinTaxa pe Valoarea Adăugată – Cod 11.02 – pentru bugetul local se stabilesc la suma de 10.771,00 miilei  în care se include la Cod 11.02.02  suma de 7.606,00 miilei  si Cod 11.02.06  suma de 3.165,00 miilei.

-Cheltuielile pentru servicii  publice generale  cod 50.02 = 7.986,49 miilei–  defalcate astfel la 51.02 Aut. Publice = 7.534,80 miilei  (5.246,57 miilei ch.person , ch. capital = 0,00 miilei si 1.599,34 miilei pt. ch. Bunuri si servicii, proiecte cu finantari neramb. = 414,89 miilei ; 59.40- sume afer.pers.cu handicap = 274,00 miilei; –  la care se adauga:

–  54.02. Alte servicii publice generale in suma de 451,69 miilei   (d.c -ch.pers 288,19 miilei, 115,50 miilei ch.mater, fd.rezerva =10,00 miilei, + alte cheltuieli 38,00 miilei.

-Chelt. pentru „Ordine publica si siguranta nationala „ cod 61.02 = 1.888,98 miilei –din care cheltuieli personal (10) = 779,28 miilei1.109,70 miilei pt. ch. bunuri si servicii- si ch.capital – 0,00 miilei – d.c :

 –Politia locala subc.61.02.03.04=874,98  mii lei

– Protectia civila si protectie contra incendiilor subc.61.02.05 =1.014,00 miilei .

 1. Cheltuielile pentru învăţământ (Cap. 65.02) se stabilesc în suma de 5.780,60 miilei, din care:

            – cheltuieli materiale                        =       2.194,70 miilei.;

                           – titlul 57- asistenta sociala:               =          763,00 miilei ;

                           – titlul 58- Programe FEDR:               =      2.009,60 miilei ;

             – burse   59.01                                   =           761,00 miilei;.

             – persoane  cu handicap   59.40          =            0,00 miilei;.

             – cheltuieli de capital                          =          52,30 miilei.

Sumele pentru cheltuieli complementare ,burse, sunt repartizate proporţional cu numărul de cadre didactice, auxiliare, nedidactice, elevi şi preşcolari din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Bursele sunt repartizate conform HG.

3.Cap.66.02– Sănătate- 5.380,67 miilei,  din care 1.054,97 miilei ch. personal + 31,40 miilei ch. materiale +  transferuri intre UAP  = 370,00 miilei + 58.01- Programe FEN = 3.922,30 miilei + ch. capital = 2,00 miilei;

4.Cap. 67.02-cultură, recreere şi religie – în sumă de  2.557,60 miilei , din care = 868,30 miilei  –ch. pers, ch. materiale 881,60 miilei,+ transferuri intre UAP -51-  477,70 miilei , cheltuieli capital  0,00 miilei +alte cheltuieli 330,00 miilei;

– Bibliotecă (67.02.03.02) = 477,70 miilei,

 -Casa de cultură (67.02.03.06) Total = 992,80 miilei ;

-Sport  67.02.05.01  – 105,00 miilei;

-Tineret  67.02.05.02  – 100,00 miilei;

-Sera –67.02.05.03  Total = 841,10 miilei .

-Alte servicii in dom. Culturii religiei 67.02.50 := 202,00 miilei.

5.Cap. 68.02 -Cheltuielile pentru asistenţă socială – se stabilesc în suma de 7.074,20 mii lei,  ch.personal – 4.722,10 miilei, chelt. mater. – 617,10 miilei, asistenta sociala -57.02.01= 1.735,00 miilei – pe  subcapitole:

 1. a) centre de îngrijire şi asistenţă – pers. in varsta = 38,00 miilei ( 68.02.04).
 2. b) drepturile asistenţilor personali = 752,87 miilei, – (68.02.05.02);
 3. c) asistenta sociala -ajut.soc.pt. fam. si copii =      130,00 miilei  (68.02.06)
 4. d) unitati de asistenta medico-sociale =      338,90 miilei  (68.02.12)
 5. e) asistenta sociala – prev.excl.sociale-lemne =     150,00 miilei  (68.02.15)
 6. f) alte chelt. la asig. si asist. socială în sumă de =664,43 miilei (68.02.50);
 7. g) asociatii si fundatii – în sumă de =0,00 miilei (59.11);

6.Cap.69.02– servicii si dezvoltare publica,locuinte = 7.229,00 miilei din care (5.309,00 miilei = 70.02 locuinte+ 1.920,00 miilei = 74.02- protectia mediului) .

Structura 74.02:= 1.920,00 miilei

–  Protectia mediului (74.02) = 1.920,00 miilei:- din care : cheltuieli materiale în sumă de 1.920,00 miilei .

La alte actiuni economice  80.02.01.06  / 20 -Prevenirea si combaterea inundatiilor = 7,50 miilei.

7.Cap. 84.02 – Cheltuieli privind străzile în sumă de 4.541,12 miilei,sumă ce cuprinde: cheltuieli de personal în sumă de 1.895,02 miilei , cheltuieli materiale în sumă de 2.124,10 miilei ,  cheltuieli de capital  522,00 miilei. La acest capitol se finanţează şi cheltuielile materiale  pentru toate utilajele din dotare  care deservesc străzile.

 1. 7.Cap. 87.02 – Cheltuieli privind turismul în sumă de 279,59 miilei,sumă ce cuprinde: cheltuieli de personal în sumă de 139,59 miilei , cheltuieli materiale în sumă de 40,00 miilei.- Alte cheltuieli – 59.11. – 100,00 mii lei
 2. SECTIUNE DEZVOLTARE :

 Total cheltuieli (49.02) = 11.142,09 miilei:- (Programe FEN  – 58 7.328,79 miilei  +  cheltuieli de capital – 3.813,30 mii lei) :

– Autoritati publice  – 51.02414,89 miilei ;

– Invatamant  – 65.022.061,90 miilei ;

– Sanatate – 66.023.924,30 miilei ;

– Locuinte , serv,dezv.publica  – 70.025.309,00 miilei  (alimentare cu gaze naturale cap.70.02.07- 1.617,00 mii lei , amenajări hidrotehnice – 70.02.05.02 =  – 199,00 mii lei ) ;

– Transporturi / strazi – 84.02522,00 miilei ;

Art.3 Se aprobă  bugetul Institutiilor Publice , finanţate din venituri proprii şi subv. (SF+SD) , lista de investitii Anexa 2 ,în sumă de 57.809,58 miilei  la partea de venituri si in suma de 60.618,26 miilei  la partea de cheltuieli  iar – suma  de 3.347.507,70 lei- rezultata din excedentul  bugetul Institutiilor Publice , finanţate din venituri proprii şi subv. la sfarsitul exercitiul financiar 2021 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de  functionare / dezvoltare a  bugetului local 2022.

Cheltuielile sunt structurate astfel:

-cheltuieli  personal  =37.206,97  miilei;

 cheltuieli materiale = 18.278,29 miilei;

alte cheltuieli -59 = 290,00 miilei ;

–  operatiuni financiare =85,00 miilei ;

–  cheltuieli  de capital = 4.758,00 miilei.

Sumele prevăzute în acest buget cuprind următoarele activităţi:

           – Evid.  pop. 54.10 – total 440,88 miilei  chelt. pers.  410,88 miilei , si 30,00 miilei ch.matateriale.

            -Invatamint(cap.65.10 )in suma de  615,75  miilei,din care – chelt. pers.  166,51 miilei , si 422,24 miilei ch.matateriale, -cheltuieli de capital în sumă de  27,00  miilei..

            -Sanatate (cap.66.10) in suma de  46.394,00 miilei –  din care cheltuieli de personal in suma de   33.700,00 miilei, cheltuieli materiale in suma de 11.664,00  miileialte cheltuieli = 290,00 miilei si  740,00 miilei cheltuieli de capital.

– Biblioteca. 67.10 – total 542,77miilei  chelt. pers.  428,00 miilei si  114,77 miilei ch. mat.

– Locuinte , servicii, dezvoltare publica 70.10   Piata/ SPA – total 1.497,88miilei  chelt. pers.362,88 miilei  si 1.135,00 miilei ch. mat.

          – Protectia  mediului (74.10) – în sumă de 5.365,00  miilei d.c – cheltuieli de personal în sumă de 1.956,00 miilei, cheltuieli materiale în sumă de 3.324,00 miilei,  operatiuni financiare- în sumă de 85,00  miilei.

            – Păsuni (83.10) – în sumă de 5.934,98  miilei din care – cheltuieli de personal în sumă de 182,70 miilei, cheltuieli materiale în sumă de 1.588,28 miilei, cheltuieli de capital în sumă de 3.991,00 miilei.

 1. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 15.900,09 miilei (Programe FEN – 58 7.328,79 miilei

                        1)- BL –  11.142,09 miilei  din care:   –  Ch. de capital   – 3.813,30 miilei;

                        2)- BIP –finantate integral din venit.prpor.si subv.  –    4.758,00 miilei ;

Sinteza cheltuielilor de capital la buget local:

–  Total cheltuieli (49.02) = 11.142,09 miilei:- (Programe FEN  – 587.328,79 miilei ) :

a)- Autoritati publice  – 51.02414,89 miilei ;

b)- Invatamant  – 65.022.061,90 miilei ;

c)- Sanatate – 66.023.924,30 miilei ;

d)- Locuinte , serv,dezv.publica  – 70.023.237,00 miilei ;

e)- Transporturi / strazi- 84.02522,00 miilei ;

2.) BIP –finantate integral din venit.propr.si subv = 4.758,00 miilei -structurat astfel:

            –  cheltuieli de capital (nefinanciarea)    4.758,00 miilei – d.c:

                      –  Invatamant                                          –65.10 –         27,00 miilei;

                      –  Sanatate                                             – 66.10 –       740,00 miilei;

                      –  Locuinte , serv. dezvoltare                – 70.10 –           0,00 miilei;

                     –  Protectia mediului                             – 74.10 –           0,00 miilei;

                      –  Actiuni economice                           –  83.10 –   3.991,00 miilei;

Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

Art.5 Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita , Primarului municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe,  AJFP Harghita  / DGFP Braşov  prin grija direcției buget-finanțe  şi se  publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la  08.03.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                      SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

 

 

 

Anexa la HCL nr. 44/2022

 

 

Programele, proiectele, activitățile, acțiunile de dezvoltare economico-sociale

pe anul 2022

 

 

Nr. crt. /NUMELE Perioada de desfășurare Suma necesară  lei
PROGRAMULUI / PROIECTULUI / ACTIVITĂȚII / ACȚIUNII
1 8 Martie – Ziua internațională a femeii Martie-aprilie 8.000
2 Festivalul Concurs de Teatru Școlar Aprilie-mai 8.000
3 1 Iunie Ziua Internațională a Copilului Mai – iunie 8.000
4 Competiție de atelaje canine – etapă zonală Mai – iunie 6.500
5 Ziua Eroilor Neamului Românesc Iunie 4.500
6  Ziua Universală a „Iei” iunie 7.000
7 Campionatul Național de Off-road – Etapa a IV-a „Toplița Trophy” iunie-iulie 20.000
8 Festivalul Văii Mureșului iunie-iulie 3.000
9 Festival ”Sangidava” Iulie-august 0
10 Festival „Folk Fain” Toplița august-septembrie 12.000
11 Zilele Culturii Maghiare din Municipiul Toplița septembrie-octombrie 10.000
12 Toamna Toplițeană septembrie-octombrie 7.000
13 Balul Vârstei de Argint/Spectacol dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor vârstnice octombrie 15.000
14 1 Decembrie – Ziua Națională a României decembrie 19.000
15 Festivalul de Colinde și Obiceiuri Românești ”Flori Dalbe” decembrie 11.500
16 Concert Colinde / Concert de Anul Nou decembrie 11.500
17 Alte evenimente ce pot apărea în decursul anului 2022 Anul 2022 7.000
 

Total:

158.000 lei

 

Activități / Cursuri Casa de Cultură Toplița – pentru anul 2022

 

Nr. crt. NUMELE CURSULUI Suma / lei/ lună Suma totală
1 Cursuri de Canto Popular 1.800 21.600
2 Cursuri de muzică Pop-Rok 1.800 21.600
3 Cursuri de Sculptură 1.800 21.600
4 Cursuri cusături 1.800 21.600
5 Cursuri astronomie 1.800 21.600
6 Cursuri radio amatorism 1.800 21.600

Total:  129.600 lei

 

 

Total general: 158.000 lei + 129.600 = 287.600 lei

 

 

Șef Serviciu învățământ – cultură

Hosszu Gabriela

 

 

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                           SECRETAR  GENERAL UAT,

 CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                                                    CIOBANU MIHAI

 

 

Anexa HCL 44
Nota de rectificare HCL 44-2022

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut