HOTĂRÂREA NR. 43/2021 privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 346/23.02.2021 , aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 229 mp. teren, situat pe str. 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr. 57717 Topliţa , nr. cad. 57717 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 17.03.2021

Având in vedere:

-Referatul  de aprobare nr. 45/05.03.2021;

– Raportul de specialitate nr. 6888/10.03.2021;

– Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 346/23.02.2021 , aprobarea preluării  și înscrierii în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 229 mp. teren, situat pe str. 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr. 57717 Topliţa , nr. cad. 57717 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren ;

– Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 43/2021;

-Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate a subscrisei ASTORIA-SERVICE SRL, declaraţie autentificată de Biroul Individual Notarial Vasilache Tamara sub  nr. 346/23.02.2021,

 -Extrasul de Carte Funciară nr. 57717 Toplița;

Tinand cont de prevederile:

– Legii nr. 287/2009 Codul Civil, actualizat – art. 553 alin. 2 teza a II-a, art. 562 alin. 2, art. 889 alin. 1 si alin. 2

– Ordinului ANCPI nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare – art. 211 alin. 1 si alin. 2;

– Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată ;

– Oug nr. 57/2019 privind CODUL Administrativ – art. 286 alin.1 și alin. 4, art. 296 alin. 2 și alin. 7, art. 354;

              În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             In temeiul art. 129 alin 1, alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 2, coroborat cu art. 5 lit. dd), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂȘTE

Art.1: Se ia la cunoștință de către Consiliul Local al Municipiului Toplița, Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate a subscrisei ASTORIA-SERVICE SRL, declaraţie autentificată de Biroul Individual Notarial Vasilache Tamara sub  nr. 346/023.02.2021 prin care renunță la dreptul de proprietate asupra suprafeței de teren de 229 mp, imobil situat in str. 1 Decembrie 1918, înscris în CF 57717 Toplița .  

Art.2:  (1) Se aprobă preluarea și înscrierea imobilului – teren menționat la art.1 – în proprietatea privată a Municipiului Toplița, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Toplița, având în vedere declaratia renunțării la dreptul de proprietate a subscrisei ASTORIA – SERVICE SRL, declaraţie autentificată de Biroul Individual Notarial Vasilache Tamara sub  nr. 346/23.02.2021.

             (2) Se dispune efectuarea formalităților necesare privind înscrierea dreptului de proprietate în folosul Municipiului Toplița, acestea urmând a fi efectuate prin grija  Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița. 

Art.3:  (1) Se declară ca bun de interes public local imobilul teren în suprafață  de 229 mp. teren, situat în str. 1 Decembrie 1918,  preluat și înscris în domeniul privat al Municipiului Toplița.

           (2) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Toplița a imobilului teren în suprafață  de 229 mp. teren, situat pe str. 1 Decembrie 1918,  cu destinatia de drum.

Art.4:  Terenul în suprafață de 229 mp înscris în cartea funciară nr. 57717 Toplița nu este grevat de sarcini, excepție făcând dreptul de servitute de trecere instituit în favoarea imobilelor înscrise în CF nr. 57718 Toplița – C1, CF nr. 57716 Toplița – C2,  așa cum rezultă din declarația de renunțare la dreptul de propietate autentificată sub nr. 346/23.02.2021 și extrasul de carte funciară 57717 Toplița.

Art.5: Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra imobilului menționat la art.1 în folosul Municipiului Toplița, precum și documentele privind trecerea respectivului bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Toplița.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.7: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița , Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului  cât și Direcției Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale și Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița  prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  17.03.2021

 PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN          SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut