HOTĂRÂREA NR. 42/2023 Privind aprobarea procedurilor operaționale anticorupție realizate în cadrul proiectului POCA „Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției în Municipiul Toplița” cod SIPOCA/MySMIS:1134/152128

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023,

Având în vedere următoarele:

 1. Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Toplița nr. 39/10.02.2023;
 2. Raportul de specialitate nr. 2668/26.01.2023 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte
 3. Proiectul de hotărâre privind procedurile operaționale anticorupție realizate în cadrul proiectului POCA „Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției în Municipiul Toplița” cod SIPOCA/MySMIS:1134/152128;
 4. Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 44/2023;
 5. Contractul de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 609/18.11.2021 și anexele acestuia pentru implementarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției în Municipiul Toplița” cod SIPOCA 1134/MySIMS 152128;
 6. G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia;
 7. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție cu modificările și completările ulterioare;
 8. G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
 9. Dispoziția Primarului Municipiului Toplița nr. 811/2022 privind aprobarea Planului de Integritate și desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Municipiul Toplița;
 10. Dispoziția Primarului Municipiului Toplița nr. 484/2022 privind numirea și stabilirea atribuțiilor Responsabilului cu Sistemul de management anti-mită ISO 37001:2016 (funcție de conformare anti-mită);
 11. Certificatul ISO 37001- Sistem de management anti-mită emis de SC QSCERT SRL
 12. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 13. Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;
 14. HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale
 15. Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

                    În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin. (1), alin. (2) lit. a și lit. b,  alin. (4) lit. e, alin. 7 lit. s, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată, 

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă procedurile operaționale anticorupție realizate în cadrul proiectului POCA „Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției în Municipiul Toplița” cod SIPOCA/MySMIS:1134/152128, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității prin: Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiuluiTopliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe, Biroului investiţii, achiziții, programe, proiecte şi se afişează pe pagina web a instituţiei. 

Toplița la,  28.02.2023

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA            SECRETAR GENERAL UAT-CIOBANU MIHAI

Sari la conținut