HOTĂRÂREA NR. 41/2023 Privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară data de 28 februarie 2023,

Având în vedere:

  1. Referatul de aprobare nr. 48/17.02.2023;

2.Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  1. Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 43/2023;
  2. Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 2897/27.01.2023 a solicitantului NETEDU Neil-Armstrong, trecută în tabelul anexa nr. 1 la prezenta, prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței reprezentând apartament;

5.Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 5624/13.02.2023 a solicitanților STAN Vasile și STAN Silvia, trecută în tabelul anexa nr. 2 la prezenta, prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței reprezentând apartament;

  1. În baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare se propune trecerea în proprietatea persoanelor fizice – proprietari ai imobilelor – apartamente, prevăzute în tabelele anexă, a cotei de teren aferent acestora, deținut în proprietate, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 62428/19.02.2009 și nr. 62174/28.05.2007;

7.HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Toplița;

8.Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

9.Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispozițiunilor art.129, alin (1), (2) , art. 139, alin.(3), lit.”g”, coroborat cu art. 5, lit.”cc” și art. 196, alin.1, lit.”a”, art.198, art.199 și art.197, alin.1, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se propune spre atribuire în proprietate terenul în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare, teren aferent apartamentului, de la poziția nr. 3632 la poziția nr. 3633 inclusiv, din tabelele anexa nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar, Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3: Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Comisiei Județene de aplicare a Legilor Fondului Funciar prin grija Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, precum și solicitanților, prin grija  Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu și se publică pe pagina de web a Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița la, 28.02.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

CONSILIER -, POP DANIELA LENUȚA          SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                       CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa41
Sari la conținut