HOTĂRÂREA NR. 41/2022 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr.5746/17.02.2022 prin procedură simplificată a contractului de servicii privind „Servicii de catering în vederea furnizării de Pachete alimentare pentru elevii Școlii Gimnaziale ,,Miron Cristea”- Toplița, prin Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevi reglementat prin O.U.G. nr. 91/2021, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 3 martie 2022,

Având în vedere următoarele:

– Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 50/21.02.2022;

– Raportul de specialitate nr. 5979/21.02.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire  nr.5746/17.02.2022 prin procedură simplificată a contractului de servicii privind „Servicii de catering în vederea furnizării de Pachete alimentare  pentru elevii Școlii Gimnaziale ,,Miron Cristea”- Toplița, prin Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevi reglementat prin O.U.G. nr. 91/2021, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 41/2022;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7, Cap. III  Modalități de atribuire – Secțiunea 1  Procedurile de atribuire – Paragraf 10 Procedură simplificată;;

– HG nr. 395/2016 entru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată – art. 17 alin. 4 lit. b, cap.II Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice – Secțiunea 4 Documentația de atribuire din Anexă;

– Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– OUG nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, modificată – art. 3 alin. 1, poziția nr. 72 din anexă;

– HG nr. 1296/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;

– HG nr. 185/2022 pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi repartizarea acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;

– Adresa nr. 4996/14.02.2022 transmisă de Școala Gimnazială „Miron Cristea”, prin care transmite Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2/2022;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1), alin. (2) lit.a, lit. b, si lit. d,  alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. a , art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 5746/17.02.2022 prin procedură simplificată a contractului de de servicii privind „Servicii de catering în vederea furnizării de Pachete alimentare  pentru elevii Școlii Gimnaziale ,,Miron Cristea”- Toplița, prin Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevi reglementat prin O.U.G. nr. 91/2021, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității prin : Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

 

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe, Biroului investiţii, achiziții, programe, proiecte şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

 

Toplița la, 03.03.2022

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                 SECRETAR GENERAL UAT-CIOBANU MIHAI

 

 

Anexa HCL 41
Sari la conținut