HOTĂRÂREA NR. 41 / 2021 privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2021 referitoare la modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare

Consiliul local al municipului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 17.03.2021.

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 37/17.02.2021;
  • Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 4685/18.02.2021;
  • Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2021 referitoare la modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL,  în urma recalculării chiriei lunare ;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 41/2021;

Ținând cont de :

      – Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 2795/11.02.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 4415/16.02.2021;

     – Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 3519/29.07.2020, privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuinţelor construite de către ANL prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii;

     –  Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

     – Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare;

     – Anexa nr.16 la  Hotărârea  Guvernului  nr. 962/2001  privind  aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare  a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

      – Legea nr.24/2000 – republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

     –   Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

     –  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

     – Partea V – Titlul I –  Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

     –  Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

       În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

       În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (1), coroborat cu art.5 lit.e, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Având în vedere eroarea materială strecurată în cadrul art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2021 referitoare la modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare, se impune rectificarea datei de la care operează modificarea contractelor, din 01.02.2020 în 01.02.2021 , astfel art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

                      ”Art.1: Se aprobă modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale începând cu 01.02.2021, pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare în baza Ordinului nr. 3519/29.07.2020 privind valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2020 care este de 2.996,00 lei și actualizarea acesteia cu rata inflației pentru anul 2020, comunicată de către Institutul Național de Statistică.”

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2021 referitoare la modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare, rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa  prin: compartimentul spațiu locativ.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, compartimentului spațiul locativ şi se aduce la cunoştinţă  prin  publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  17.03.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER-  BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN      SECRETAR GENERAL UAT –  CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut