HOTĂRÂREA NR. 40/2023 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. A1437/2009 modificat şi prelungit prin acte adiţionale, încheiat cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – ORC Harghita , pentru o încăpere în suprafaţă de 20,7 mp. situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr.14 – incinta sediului Primăriei Municipiului Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2023,

– Referatul de aprobare nr. 40/13.02.2023;

– Raportul de specialitate al direcţiei de urbansim  nr. 5859/14.02.2023;

– Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. A1437/2009 modificat şi prelungit prin acte adiţionale,  încheiat cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – ORC Harghita , pentru o încăpere în suprafaţă de 20,7 mp. situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr.14 – incinta sediului Primăriei Municipiului Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 42/2023;

– Cererea solicitantului nr. 1056/25.01.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 2701/26.01.2023 de prelungire a contractului de închiriere și acte adiționale la contract nr. A1437/2009;

– HCL nr. 51/2009 prin care s-a aprobat închirierea suprafeţei de 20,7 mp., reprezentând încăpere în suprafaţă de 20,7 mp. situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr.14 – incinta sediului Primăriei, conform plan de situaţie anexat;

– HCL nr. 39/2016, HCL nr. 81/2017, HCL nr. 56/2018 și HCL nr. 12/2020 privind modificarea contractului nr. A1437/2009 prin acte aditionale, în ceea ce privește durata contractului și cuantumul chiriei lunare percepute ,

– Contractul de închiriere nr. A1437/2009 şi acte adiţionale la acesta, respectiv: nr. 18843/1082/2010, nr. 4333/2011, nr. 6992/3512/2016, nr. 16480/6906/2017, 7041/4980/2018 și nr. 7320/6812/2020;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 13.02.2023;

– Art 4 pct. 4.2 din Contractul de închiriere nr. A1437/2009, modificat,

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată  – art. 96 alin 1 și alin. 3, art. 108 lit. c, art. 286, art. 287 lit. b, art. 297 alin. 1 lit. c;

– Legea nr. 287/2009 – codul civil, republicată şi modificată;

–  Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

–  HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

–  Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor din cadrul sedintei,

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”, alin. (6) lit ,,a,,  art. 139 alin. (1) si  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit cc), art. 196 alin. 1 lit. a si  alin.  2, art.198  art.199 si art.  197 alin. 1, alin 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1: Se aprobă prelungirea duratei contractului de  închiriere nr.  A1437/2009  modificat şi prelungit prin acte adiţionale,  încheiat cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data scadentă a acestuia, respectiv 01.04.2023.

Art.2: Celelalte clauze prevăzute în contractul de închiriere nr. A1437/2009 şi în actele adiţionale la acesta,  rămân în vigoare şi aplicabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localităţii prin: Direcţia urbanism și amenajarea teritoriului, Direcţia buget-finanţe, Compartimentul juridic-arhivă din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – ORC Harghita prin grija direcţiei de urbanism și amenajarea teritoriului şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

Topliţa la, 28.02.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA          SECRETAR GENERAL UAT  – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut