HOTĂRÂREA NR. 40 / 2022 privind utilizarea sumei de 3.347.507,70 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii rezultat la sfârşitul exercitiul financiar 2021 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2022

       Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 3 martie 2022,

Având în vedere :

                – Referat de aprobare nr.   27/08.02.2022;

– Raportul de specialitate nr. 4619/09.02.2022 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;

            – Proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 3.347.507,70 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercițiul financiar 2021 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2022;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate sin cadrul Consiliului Local nr.  40/2022;

            – Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,actualizata , cu  modificarile si completarile   ulterioare , –  art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 50 şi 51, art. 13,  art. 19 alin. 1 lit. „a”, art. 26, art. 58 alin. (1) lit. „a”, art. 70 alin. 3, art. 71 alin. 4 ;

                –  Ordin MFP nr. 1536/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021- cap. III  Precizări cu caracter general aplicabile instituţiilor publice – pct. 3.17, cap. V Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale – pct. 3.17 din anexă;

                – Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2021 privind aprobarea Bugetului  General al UAT Municipiul Toplita pe 2021, cu rectificările ulterioare;

           – Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273 / 2006 privind finanțele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată si actualizata ;

            – Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată – art. 6, art. 67 alin. 1 lit ”d” ;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr.154/2012 privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări aduse prin Legea nr. 29/2011:

– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.1 şi 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. 3, lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196, alin. 1 lit. a, art. 198 art. 199 si art. 197 alin.1 ,alin. 2 si alin. 4   din O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

              Art.1: (1) Se aprobă utilizarea sumei de 3.347.507,70 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercitiul financiar 2021 ca sursă de finanţare a  bugetului local pe anul 2022.

                          (2) Suma de la alin. 1 se virează din contul 82.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii” în contul de venituri la bugetului local 21.A.36.05.00 „Vărsămintele din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice”.

             Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita , prin:  direcția  Buget – Finanțe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

            Art.3: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului , direcției buget-finanțe, AJFP Harghita  / DGRFP Braşov prin grija direcției buget-finanțe şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa,  la  03.03.2022

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 CONSILIER, – BORȘ ANDRA RAMONA                           SECRETAR GENERAL UAT CIOBANU MIHAI

Sari la conținut