HOTĂRÂREA NR. 40 / 2022 privind utilizarea sumei de 3.347.507,70 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii rezultat la sfârşitul exercitiul financiar 2021 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2022

       Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 3 martie 2022,

Având în vedere :

                – Referat de aprobare nr.   27/08.02.2022;

– Raportul de specialitate nr. 4619/09.02.2022 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;

            – Proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 3.347.507,70 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercițiul financiar 2021 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2022;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate sin cadrul Consiliului Local nr.  40/2022;

            – Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,actualizata , cu  modificarile si completarile   ulterioare , –  art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 50 şi 51, art. 13,  art. 19 alin. 1 lit. „a”, art. 26, art. 58 alin. (1) lit. „a”, art. 70 alin. 3, art. 71 alin. 4 ;

                –  Ordin MFP nr. 1536/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021- cap. III  Precizări cu caracter general aplicabile instituţiilor publice – pct. 3.17, cap. V Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale – pct. 3.17 din anexă;

                – Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2021 privind aprobarea Bugetului  General al UAT Municipiul Toplita pe 2021, cu rectificările ulterioare;

           – Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273 / 2006 privind finanțele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată si actualizata ;

            – Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată – art. 6, art. 67 alin. 1 lit ”d” ;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr.154/2012 privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări aduse prin Legea nr. 29/2011:

– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.1 şi 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. 3, lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196, alin. 1 lit. a, art. 198 art. 199 si art. 197 alin.1 ,alin. 2 si alin. 4   din O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

              Art.1: (1) Se aprobă utilizarea sumei de 3.347.507,70 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercitiul financiar 2021 ca sursă de finanţare a  bugetului local pe anul 2022.

                          (2) Suma de la alin. 1 se virează din contul 82.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii” în contul de venituri la bugetului local 21.A.36.05.00 „Vărsămintele din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice”.

             Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita , prin:  direcția  Buget – Finanțe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

            Art.3: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului , direcției buget-finanțe, AJFP Harghita  / DGRFP Braşov prin grija direcției buget-finanțe şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa,  la  03.03.2022

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 CONSILIER, – BORȘ ANDRA RAMONA                           SECRETAR GENERAL UAT CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut