HOTĂRÂREA NR. 4 / 2024 Privind aprobarea prelungirii duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 16 mp., situat în Municipiul Toplița , str. Cerbului, bl. A – parter, conform contractului de concesiune nr. 1755/07.02.2014 încheiat cu Birou de Mediere Paul Citirigă

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2024;

Având în vedere următoarele :

– Referat de aprobare nr. 4/09.01.2024;

– Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 2039/12.01.2024;

– Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 16 mp., situat în Municipiul Toplița, str. Cerbului, bl. A – parter,  conform  contractului de concesiune nr. 1755/07.02.2014 încheiat cu Birou de Mediere Paul Citirigă;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 4/2024;

– Prevederile Cap. III art. 2 alin. (2) din contractul de concesiune nr. 1755/07.02.2014, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2014;

– Art. 871-873 coroborate cu art. 6 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Titlul V – Cap. I, art. 108, lit.b, art. 286, art. 287 lit.b, art. 297 alin. 1 lit. b, art. 327 alin. 2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Cererea de prelungire a contractului de concesiune  nr. 858/08.01.2024;

– Situația debite și plăți efectuate, emisă în data de 8 ianuarie 2024, din care rezultă faptul că, concesionarul nu are datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de concesiune nr. 1755/2014;

–  Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

–  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a duratei dreptului de concesiune la contractul nr. 1755/07.02.2014, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data scadentă a acestuia, respectiv 01.02.2024.

Art.2: Celelalte clauze prevăzute în contractul de concesiune nr. 1755/07.02.2014 rămân în vigoare şi aplicabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița, prin Direcţia urbanism și amenajarea teritoriului și Direcţia buget-finanţe.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, titularului contractului de concesiune prin grija Direcției de urbanism şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

Topliţa la,  31.01.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MACARIE OLIMPIU MARIUS             SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                      CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut