HOTĂRÂREA NR. 39/2024 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2024 prin majorare cu 1.889,00 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 14 martie 2024,

Având în vedere:

– Referat de aprobare  nr. 40/12.03.2024;

– Raportul de specialitate nr. 10755/12.03.2024 al Direcţiei Buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2024 prin majorare cu 1.889,00 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate al consiliului local nr. 41/2024;

– Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 5/11.03.2024;

– Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 153390/01.03.2024;

Ținând cont de:

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2, art. 26;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;

– HG nr. 177/2024 privind repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanţarea Programului naţional „Masă sănătoasă” – Anexa – poziția nr. 13 aferentă județului Harghita;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelornormative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma dezbaterilor în cadul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2024, prin majorare cu 1.889,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, precum și virări de credite și listele de investiții, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Hotărârea se comunică: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la 14.03.2024.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                       SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA               CIOBANU MIHAI  IULIAN

anexa 39

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut