HOTĂRÂREA NR. 37/2024 Privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Sportivilor, bl. J, ap. 6, către domnul Negrea Gheorghe Alin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 49191/17.12.2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 14.03.2024.

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 39/07.03.2024;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 10666/11.03.2024;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe,   situată în municipiul Toplița, strada Sportivilor, bl. J, ap. 6, către domnul Negrea Gheorghe alin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 49191/17.12.2021;

– Raportul de avizare  al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița nr. 39/2024;                          –  Cererea nr. 4200/23.01.2024, depusă de domnul Negrea Gheorghe Alin, în calitate de chiriaș, prin care solicită cumpărarea locuinței ANL;

– Declarația titularului contractului de închiriere din care rezultă îndeplinirea cumulativă a condițiilor impuse de lege pentru a beneficia de cumpărarea locuinței ANL, autentificată de BNP Asociați ”ȚĂRAN&FODOR” SPN sub nr. 312/29.01.2024;

– Contractul de închiriere nr. 49191/2021 încheiat cu domnul Negrea Gheorghe Alin;

– Extras CF nr. 53093-C1-U6 Toplița;

– Procesul verbal nr. 1/12.02.2024 al comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii în municipiul Toplița din fondul de investiții ANL;

– Hotărârea Consiliului local nr. 84/2023 privind aprobarea cadrului general referitor la gestionarea locuințelor realizate prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe – anexa nr. 2;

Ținând cont de:

– Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 10;

– Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – modificată  – art. 192;

–   Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată și modificată – art. 1650 alin. 1, art. 1652 și art. 1755;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul II – Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (2), coroborat cu art.5 lit.dd, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1: Consiliul Local ia act de cererea domnului Negrea Gheorghe Alin, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 4200/23.01.2024, prin care solicită cumpărarea locuinţei ANL, situată în str. Sportivilor, bl. J, ap. 6.

Art.2: Se aprobă vânzarea locuinţei de la art. 1 la prețul final de vânzare de 149.606,09 lei, conform anexei, cu plata prețului în rate egale lunare pe 25 de ani, cu achitarea la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică a avansului de 20% din valoarea finală de vânzare a locuinţei, respectiv 30.000,00 lei şi a comisionului de 0,99% calculat la valoarea de vânzare a locuinței, dobândă anuală de 9,0 % şi cu respectarea clauzelor prevăzute la art. 10 din Legea nr.152/1998 – republicată.

Art.3: Se aprobă atribuirea către cumpărător a dreptului de folosinţă pe durata existenţei construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 17,20 mp. din terenul în suprafaţă   totală de 710 mp., pe care este construit blocul de locuinţe, întabulat în Cartea funciară nr. 53093 Toplița, respectiv a dreptului de proprietate asupra suprafeţei indivize de 22,21 mp. reprezentând cote părți comune, aferente apartamentului situat în Toplița, strada Sportivilor, bl. J, ap. 6.

         Art.4 : (1) În contractul de vânzare a locuinței se va înscrie obligația de notare în cartea funciară a interdicției de vânzare a imobilului care face obiectului prezentei, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data dobândirii acestuia.

(2) Interdicția de vânzare operează după achitarea integrală a valorii de vânzare și efectuarea transferului  dreptului de proprietate asupra locuinței în favoarea beneficiarului.

         Art.5: Se împuternicește primarul municipiului Topliţa, pentru semnarea  contractului de vânzare  a locuinţei în formă autentică.

Art.6: Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare  a locuinţei cu plata în rate egale sunt în sarcina cumpărătorului.

Art.7: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.8: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, celor de la art. 7, primarului  municipiului Topliţa, domnului Negrea Gheorghe Alin prin grija responsabilului cu administrarea spațiului locativ, în vederea încheierii contractului în formă autentică şi se  publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  14.03.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut