HOTĂRÂREA NR. 37/2022 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 38/16.02.2022;
 • Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 5530/16.02.2021;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, și a cheltuielilor legate de proiect;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 37/2022;
 • Ghidul General POR 2014-2020 si Ghidul Specific pentru obţinerea finanţării din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2,Operatiunea B, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2022 privind privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 5448/16.02.2022 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”;
 • Raportul intern întocmit de Alinco Top Consulting SRL înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 2480/21.01.2022, emis în urma consultării pieței privind dotările medicale cuprinse în cadrul Proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,
 • HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pentru anul 2020 cu rectificările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R ĂȘ T E :

ART.1. Se aprobă proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8.

ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, în cuantum de 12.315.057,57lei (inclusiv TVA).

ART.3. Se aprobă contribuția proprie  a municipiului Toplița în proiect în cuantum 2.178.303,73 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 206.872,53 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”.

ART.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

             (2) Despre orice cheltuieli conexe efectuate menționate la alin. 1, biroul investiții va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.

ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.

ART.6. Se împuternicește dl. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița, să semeneze toate actele necesare implementării proiectului în numele Municipiului Toplița.

ART.7. Cu data intrării în vogiare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2021 se abrogă.

ART.8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

ART.9. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului  Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 18.02.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                             CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BELA                         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut