HOTĂRÂREA NR. 36/2023 Privind aprobarea alipirii unor imobile – teren și construcții – aparținând domeniului public al Municipiului Toplița, situate în Municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 55-57, Județul Harghita și efectuarea operațiunilor notariale necesare

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data 28.02.2023,

Având în vedere următoarele :

– Referatul de aprobare nr. 32/06.02.2023;

– Raportul de specialitate nr. 4368/06.02.2023 al direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului

– Proiectul de hotărâre privind alipirea unor imobile  – teren și construcții – aparținând domeniului public al Municipiului Toplița, situate în Municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 55-57,  Județul Harghita și efectuarea operațiunilor notariale necesare;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 38/2023;

– Extrasul CF nr. 53631 Toplița, imobil – teren intravilan și construcții – în suprafață de 2.219 mp. aparținând domeniului public al Municipiului Toplița;

– Extrasul CF nr. 59584 Toplița, imobil – teren intravilan și construcție – în suprafață de 615 mp. aparținând domeniului public al Municipiului Toplița;

–  Referatul de admitere (alipire imobile) nr. 4311/06.02.2023 al OCPI Harghita- BCPI Toplița;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2017 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Toplița, jud. Harghita –  pozițiile 131, 132;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 285, art. 286, art. 287 lit. b, art. 298 lit. a;

– Prevederile art. 25 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 privind cadastru și publicitatea imobiliară – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile art. 858, art. 879 alin. 1 și alin. 5, art. 880 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil –republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile art. 18 lit. e, art. 26, art. 126 lit. a, art. 127 alin. 1 și alin. 2, art. 128, art. 129 și art. 130 alin. 1 lit. b și alin. 6 din Anexa la Ordinul ANCPI nr. 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În urma discuțiilor din cadrul ședinței ,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) şi 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit.cc, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă alipirea imobilelor – terenuri și construcții – situate în Toplița str. Nicolae Bălcescu, nr. 55-57,  jud. Harghita, proprietate publică a Municipiului Toplița, identificate după cum urmează:

  • Imobilul – teren intravilan și construcții – înscris in CF nr. 53631 Toplița, nr. cadastral 53631, având suprafața de 2.219 mp., proprietate publică a Municipiului Toplița;
  • Imobilul – teren intravilan și construcție – înscris în CF nr. 59584 Toplița, nr. cadastral 59584, având suprafața de 615 mp., proprietate publică a Municipiului Toplița.

(2) Prin alipirea imobilelor identificate la alin. 1 se va forma un corp de proprietate nou, în suprafață de 2.834 mp., care va avea numărul cadastral 59659, situat în Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 55-57, jud. Harghita, proprietate publică a Municipiului Toplița,  conform referatului de admitere (alipire imobile) nr. 4311/06.02.2023 al OCPI Harghita – BCPI Toplița.

Art.2: (1) Se aprobă efectuarea operațiunilor notariale de alipire a imobilelor – terenuri și construcții – identificate la art. 1 al prezentei hotărâri.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Toplița, jud. Harghita, domnul OLARIU DUMITRU, să semneze actul de alipire în formă autentică, orice alte documente necesare privind operațiunea de alipire a imobilelor identificate la art. 1 al prezentei, precum și să efectueze procedura de înscriere a noului corp de proprietate astfel rezultat în cartea funciară.

 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localităţii, prin: Direcţia urbanism și amenajarea teritoriului și Direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor nominalizati la art. 3 şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

Topliţa la, 28.02.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –   POP DANIELA LENUȚA              SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                              CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut