HOTĂRÂREA NR. 36/2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 5448/16.02.2022 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  convocată de îndată din data de 18 februarie 2022;

        Având în vedere:

 • Referat de aprobare nr. 37/16.02.2022 ;
 • Raportul de specialitate nr. 5529/16.02.2022  al Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu ;
 •  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 5448/16.02.2022 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita” ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 36/2022;
 • Ghidul General POR 2014-2020 si Ghidul Specific pentru obţinerea finanţării din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2,Operatiunea B, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8;
 • Nota conceptuală nr. 14.253/05.10.2018 ;
 • Tema de proiectare nr. 14283/08.10.2018 ;
 • Raportul intern întocmit de Alinco Top Consulting SRL înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 2480/21.01.2022, emis în urma consultării pieței privind dotările medicale cuprinse în cadrul Proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”;

         Ţinând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44 ;
 • HG nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice    aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modifcată  – art. 5 alin 2, art. 9, anexa nr. 5;
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;
 • HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

        În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,

         În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d  alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c,  139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie  nr. 5448/16.02.2022 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”,  conform anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, conform documentaţiei tehnice întocmite de SC Constan Construct Proiect SRL , care constituie anexa nr. 2 la prezenta.

Art.3: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 3439/05.02.2021 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin : Biroul Investiţii, Programe, Prognoze şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.6:  Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, direcţiei buget finanţe, biroului  investiţii, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

                                                                    Topliţa la, 18.02.2022

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BELA                       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut