HOTĂRÂREA NR. 36/2021 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 3411/05.02.2021 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 17 martie 2021;

Având în vedere:

–  Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 33/08.02.2021;

–  Raportul de specialitate nr. 3633/08.02.2021. al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire  nr. 3411/05.02.2021 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 36/2021;

–  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;

– Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă;

– Ordinul ANRE 12/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, modificat;

– Ordin nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat;

– Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, modificată;

– Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,  

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 3411/05.02.2021 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind „Energie electrică”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Procedura de achiziție  se va demara după aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pentru anul 2021.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității prin : Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiuluiTopliţa.

Art. 4:Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe, Biroului investiţii, achiziții, programe, proiecte şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 17.03.2021.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                  SECRETAR GENERAL UAT-CIOBANU MIHAI

Sari la conținut