HOTĂRÂREA NR. 35/2024 Privind aprobarea participării Municipiului Toplița la finanțarea costului anual pentru copii/tineri instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 14 martie 2024,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 35/05.03.2024;

– Raportul de specialitate nr. 10175/07.03.2024.

– Proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Toplița la finanțarea costului anual pentru copii/tineri instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 37/2024;

– Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 530/2023 privind aprobarea Contractului model-cadru- care va fi încheiat între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și unitățile administrativ-teritoriale din județul Harghita prin consiliile locale care participă la finanțarea costului anual pentru un copil/tânăr instituționalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ-teritorială respectivă și se află în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, modificată prin Hotărârea nr. 24/2024;

– Hotărârea nr. 15/2024 a Consiliului local al municipiului Toplița privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2024 –  cod 56.02.06;

Ținând cont de :

– OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată – art. 12 alin. 3;

– Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului, republicată și modificată – art. 127 alin. 1 lit. c;

– Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale, modificată – art. 132, art. 135, art. 136;

– HG.  nr. 838/2022 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

– HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, modificată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr. 154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 2 lit. b și d, alin. 4 lit. a, alin. 7 lit. b , art. 139 alin. 3 lit. a, lit. f coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Toplița la finanțarea, în anul 2024, a costului pentru copii/tineri instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, care provin din Municipiul Toplița și se află în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita în luna precedentă plății, în cuantum de 280 lei /copil/tânăr/lună.

Art.2: Fondurile necesare sunt asigurate din bugetul local al municipiului Toplița – cod 56.02.06 -, aprobat prin Hotărârea nr. 15/2024 a Consiliului local al municipiului Toplița.

Art.3: Se aprobă încheierea Contractului între Județul Harghita, prin Consiliul Județean și Municipiul Toplița având ca obiect finanțarea activității de protecție a copilului/tânărului în centrele de plasament și la asistenți maternali profesioniști din județul Harghita, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin Serviciul de Asistență Socială și Direcția buget-finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița.

Art.5: Hotărârea se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  celor de la art. 4, Consiliului Județean Harghita, respectiv Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, prin grija Serviciul de asistență socială şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la 14.03.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA            SECRETAR  GENERAL UAT

                                                                                               CIOBANU MIHAI

Anexa - contract copil
Sari la conținut