HOTĂRÂREA NR. 35/2022 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 18 februarie 2022,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 3/07.01.2022;

– Raportul de specialitate nr. 698/07.01.2022;

– Anunțul public nr. 819/10.01.2022.

                – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism  și amenajarea teritoriului;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 35/2022;

                Ținând cont de:

                – Prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare – art. 25 alin. (1), cap. IV – secțiunea a 6-a ”Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism”;

                – Ordin MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificări și completări ulterioare – art. 21 alin. (2);

                – Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenjarea teritoriului și de urbanism, modificat – art. 8 din anexă;

                – Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                 – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

                – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

             – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                 În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. c,  art. 139 alin. (3) lit. e, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism  și amenajarea teritoriului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3: Prezenta se comunică Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului și se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

                                                                                Topliţa la, 18.02.2022

PRESEDINTELE SEDINTEI                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER, – BODOR ATTILA BELA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut